+

Одбрањени радови

ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НА КАТЕДРИ БИОЕКОНОМИЈЕ, ПОЛИТИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА У ШУМАРСТВУ И ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

 • 2018. Ђорђевић И.: „Организација система управљања и типови управљача заштићених подручја у Србији“, ментор: проф. др Драган Нонић.
 • 2018. Подушка З.: „Унапређење пословања у јавним предузећима шумарства и заштите природе у Србији, кроз подстицање интрапредузетништва запослених“, ментор: проф. др Драган Нонић.
 • 2016.  Главоњић П.: „Типологија приватних шумовласника у Србији: могућности њиховог организовања у циљу мобилизације дрвних ресурса”, ментор: проф. др Драган Нонић.
 • 2015. Недељковић Ј.: „Мала и средња предузећа за откуп, прераду и пласман недрвних шумских производа, као чинилац развоја шумарства приватног сектора у Србији”, ментор: проф. др Драган Нонић.
 • 2009. Кеча Љ.: „Економска исплативост производње дрвета у засадима тополе у Равном Срему”, ментор: проф. др Ненад Ранковић.
 • 2004. Нонић Д.: „Организација шумарства у процесу транзиције: однос државне управе шума и приватних шумовласника”, ментор: проф. др Милан Шашић.
 • 1994. Златић М.: „Вредновање противерозионих радова са аспекта техничке и економске оправданости на угроженом подручју града Београда”ментор: проф. др Љубомир Петровић.
 • 1990. Ранковић Н.:“ Истраживање понуде најзначајнијих дрвних сортимената у СР Србји”ментор: проф. др Љубомир Петровић.
 • 1985. Краљић Б.: „Теоријско-методолошко истраживање важнијих организационих и економских елемената привређивања у шумарству”ментор: проф. др Љубомир Петровић.
 • 1985. Пудар З.: „Економски ефекти производње дрвета тополе Р.х americana (Dode) Guinier cl.I-214 у засадима различите густине”, ментор: проф. др Љубомир Петровић. 
 • 1983. Чомић Р.: „Организационо-развојни аспекти шумско-привредне дјелатности у Босни и Херцеговини”, ментор: проф. др Љубомир Петровић.
 • 1979. Шашић М.: „Улога трговине у оквир репродукционог система ШИПАД и њен значај за развој шумарства и индустрије за прераду дрвета у СР БиХ”, ментор: проф. др Душан Орешчанин.
 • 1979. Стефановић С.: „Производња и потрошња целулозе и папира у Југославији, развој и проблеми”ментор: проф. др Душан Орешчанин.
 • 1975. Дамјановић С.: „Шума као чинилац рекреације у Србији. Друштвено-економски и шумско-привредни аспекти”ментор: проф. др Љубомир Петровић.

ОДБРАЊЕНЕ МАГИСТАРСКИ РАДОВИ НА КАТЕДРИ БИОЕКОНОМИЈЕ, ПОЛИТИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА У ШУМАРСТВУ И ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

 • 2016. Пајић С.: „Испитивање могућности продаје техничког облог дрвета лицитацијом на подручју Равног Срема”ментор: проф. др Љиљана Кеча.
 • 2003. Кеча Љ.: Стратешке основе и приступ изради Националног шумарског програма”ментор: проф. др Ненад Ранковић.
 • 2000. Гогић З.: „Организација пласмана производа шумарства Србије”, ментор: проф. др Милан Шашић.
 • 1998. Батинић М.: „Улога и функција шумске управе у организацији шумарства Србије”, ментор: проф. др Милан Шашић.
 • 1997. Поповић А.: „Организација шумског газдинства и шумске управе као носиоца производног процеса у шумарству Републике Србије”, ментор: проф. др Милан Шашић.
 • 1994. Нонић Д.: „Организација шумарства у Србији као фактор његовог развоја”, ментор: проф. др Милан Шашић.
 • 1983. Ранковић Н.: „Економетријска анализа тржишта важнијих дрвних сортимената у СР Србији”ментор: проф. др Љубомир Петровић.
 • 1983. Златић М.: „Проучавање утицаја социо-демографских појава на стање ерозије на подручју СО Владичин Хан”ментор: проф. др Љубомир Петровић.

 ОДБРАЊЕНИ МАСТЕР РАДОВИ НА КАТЕДРИ БИОЕКОНОМИЈЕ, ПОЛИТИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА У ШУМАРСТВУ И ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

 • 2018. Лазаревић Д.: Основни економски фактори успешности пословања ШГ „Крагујевац“, ментор: проф. др Љиљана Кеча.
 • 2018. Антонијевић А.: Основни економски фактори успешности пословања ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац, ментор: проф. др Љиљана Кеча.
 • 2017. Михајловић Д. „Организација ланаца снабдевања дрвним производима на Јужноморавском шумском подручју”, ментор: проф. др Драган Нонић.
 • 2016. Марић М.: „Економско-развојни потенцијали сектора шумарства на подручју сарајевско-романијске регије”, ментор: проф. др Љиљана Кеча.
 • 2015. Младеновић Д.: „Комерцијализација и маркетинг НДШП на подручју јужне Србије”, ментор: проф. др Љиљана Кеча.
 • 2014. Мусић А.: „Организација ланца стварања вредности биомасе на Лимском шумском подручју“, ментор: проф. др Драган Нонић.
 • 2013. Мијатовић Д.: „Утицај сертификације шума на неке економске показатеље пословања јавних предузећа за газдовање шумама у Србији”, ментор: проф. др Ненад Ранковић.
 • 2012. Богојевић М. „Комерцијализација НДШП на подручју централне Србије”, ментор: проф. др Љиљана Кеча.
 • 2012. Марчета М.: „Маркетинг и комерцијализација недрвних шумских производа на подручју АП Војводине”,  ментор: проф. др Љиљана Кеча.
 • 2011. Остић Д.: „Организација и развој малих и средњих предузећа на Бањалучком шумско‑привредном подручју“, ментор: проф. др Драган Нонић.
 • 2010. Станић Г.: „Примена и развој маркетинга у производњи и пласману облица од дрвета”, ментор: проф. др Ненад Ранковић.