+

Одбрањени радови

У оквиру уже научне области Економике и организација шумарства одбрањено је укупно 57 радова: 25 докторских дисертација (23 од формирања катедре), 15 магистарских радова, 12 мастер радова и 5 међународних мастер радова, као и многобројни дипломски и завршни радови.

Одбрањене докторске дисертације

 1. 2018. Подушка Зоран: Унапређење пословања у јавним предузећима шумарства и заштите природе у Србији, кроз подстицање интрапредузетништва запослених (ментор: проф. др Драган Нонић);
 2. 2018. Ђорђевић Илија: Организација система управљања и типови управљача заштићених подручја у Србији (ментор: проф. др Драган Нонић);
 3. 2016. Главоњић Предраг: Типологија приватних шумовласника у Србији: могућности њиховог организовања у циљу мобилизације дрвних ресурса (ментор: проф. др Драган Нонић);
 4. 2015. Недељковић Јелена: Мала и средња предузећа за откуп, прераду и пласман недрвних шумских производа, као чинилац развоја шумарства приватног сектора у Србији (ментор: проф. др Драган Нонић);
 5. 2009. Кеча Љиљана: Економска исплативост производње дрвета у засадима тополе у Равном Срему (ментор: проф. др Ненад Ранковић);
 6. 2004. Нонић Драган: Организација шумарства у процесу транзиције: однос државне управе шума и приватних шумовласника (ментор: проф. др Милан Шашић);
 7. 1990. Ранковић Ненад: Истраживање понуде најзначајнијих дрвних сортимената у СР Србији (ментор: проф. др Љубомир Петровић);
 8. 1985. Пудар Здравко: Економски ефекти производње дрвета тополе P. xeuroamericana (Dode) Guinier, cl. I-214 у засадима различите густине(ментор: проф. др Љубомир Петровић);
 9. 1985. Краљић Бранко: Теоријско-методолошка истраживања важнијих организацијских и економских елемената привређивања у шумарству (ментор: проф. др Љубомир Петровић);
 10. 1983. Чомић Ратко: Организационо-развојни аспекти шумско-привредне дјелатности у Босни и Херцеговини (ментор: проф. др Љубомир Петровић);
 11. 1982. Остојић Жарко: Финансирање репродукције шума у самоуправном систему (ментор: проф. др Љубомир Петровић);
 12. 1982. Мајера Мирослав: Организација и економика производње меких лишћара и значај ове производње за шумарство и дрвну индустрију СФРЈ (ментор: проф. др Душан Симеуновић);
 13. 1981. Антушевић Станислав: Правци развоја шумско-индустријског комплекса у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Косово (ментор: проф. др Љубомир Петровић);
 14. 1981. Михајловић Илија: Развој шумарства Тимочке крајине од 1833. до 1944. год. (ментор: проф. др Душан Симеуновић);
 15. 1979. Шашић Милан: Улога трговине у оквиру репродукционог система ШИПАД и њен значај за развој шумарства и индустрије за прераду дрвета у СР БиХ (ментор: проф. др Душан Орешчанин);
 16. 1980. Кошпић Сретко: Изналажење оптималног система стицања и распоређивања заједничког прихода експлоатације шума и примарне прераде дрвета (ментор: проф. др Душан Орешчанин);
 17. 1976. Једловски Душан: Венеција и шумарство Далмације од XV до XVIII вијека (ментор: проф. др Душан Симеуновић);
 18. 1975. Дамњановић Светислав: Шума као чинилац рекреације у Србији. Друштвено-економски и шумско-привредни аспекти (ментор: проф. др Душан Симеуновић);
 19. 1974. Мартиновић Вељко: Значај и улога шумске привреде у привредном развоју Црне Горе (ментор: проф. др Душан Симеуновић);
 20. 1965. Грујовски Борис: Развој, чиниоци и проблеми шумарства СР Македоније (ментор: проф. др Душан Симеуновић);
 21. 1964. Вучковић Душан: Капиталистичко искоришћавање шума у Црној Гори од 1851. до 1943. год. (ментор: проф. др Душан Симеуновић);
 22. 1957. Вујичић Лазар: Прерада дрвета у Србији и проблеми њенога развоја (ментор: проф. др Душан Симеуновић);
 23. 1957. Орешчанин Душан: Извоз дрвета из Југославије – развој и проблеми (ментор: проф. др Јово Зубовић);
 24. 1956. Петровић Љубомир: Оптимална густина шумских транспортних средстава (ментор: проф. др Милутин Кнежевић);
 25. 1954. Сименуновић Душан: Узроци нестајања шума у Србији у XIX веку (ментор: проф. др Светислав Живојиновић).

Одбрањени магистарски радови

 1. 2016. Пајић Сања: Истраживање могућности продаје техничког облог дрвета лицитацијом на подручју Равног Срема (ментор: проф. др Љиљана Кеча);
 2. 2003. Кечић Љиљана: Стратешке основе и приступ изради Националног шумарског програма (ментор: проф. др Ненад Ранковић);
 3. 2000. Гогић Зоран: Организација пласмана производа шумарства Србије (ментор: проф. др Милан Шашић);
 4. 1998. Батинић Миланка: Улога и функција шумске управе у организацији шумарства Србије (ментор: проф. др Милан Шашић);
 5. 1997. Поповић Александар: Организација шумског газдинства и шумске управе као носиоца производног процеса у шумарству Републике Србије (ментор: проф. др Милан Шашић);
 6. 1994. Нонић Драган: Организација шумарства у Србији као фактор његовог развоја (ментор: проф. др Милан Шашић);
 7. 1992. Пантић Владимир: Унапређење пословања у савременом шумском газдинству (ментор: проф. др Милан Шашић);
 8. 1983. Златић Миодраг: Проучавање утицаја социо-демографских појава на стање ерозије на подручју СО Владичин Хан (ментор: проф. др Љубомир Петровић);
 9. 1983. Ранковић Ненад: Економетријска анализа тржишта важнијих дрвних сортимената у СР Србији (ментор: проф. др Љубомир Петровић);
 10. 1982. Пудар Здравко: Економски аспекти остварених приноса у засадима топола са два различита размака садње (ментор: проф. др Љубомир Петровић);
 11. 1980. Тепавац Раде: Истраживање и утврђивање основних чинилаца организовања подручја Ђердапа и Националног парка „Ђердап“ са аспекта развоја туристичке привреде(ментор: проф. др Душан Симеуновић);
 12. 1974. Шашић Милан: Организација пласмана производа шумарства и дрвне индустрије у СФР Југославији (ментор: проф. др Душан Орешчанин);
 13. 1974. Бурлица Саво: Европско тржиште лишћара, с нарочитим освртом на положај Југославије на том тржишту (ментор: проф. др Душан Орешчанин);
 14. 1966. Мајера Мирослав: Чиниоци производње и њихов утицај на резултате пословања Ловно-шумског господарства „Кошутњак“, Биље од 1952. до 1963. год. (ментор: проф. др Душан Симеуновић);
 15. 1966. Тодоровић Данило: Радна снага и кадрови као фактор продуктивности рада у ЛШПГ „Јелен“ за 1965. годину (ментор: проф. др Душан Симеуновић).

Одбрањени мастер радови

 1. 2019. Првуловић Младен: Могућности унапређења сарадње управљача и заинтересованих страна на подручју одабраних националних паркова у Србији (ментор: др Јелена Недељковић);
 2. 2018. Лазаревић Драгомир: Основни економски фактори успешности пословања ШГ „Крагујевац“ (ментор: проф. др Љиљана Кеча);
 3. 2018. Антонијевић Александар: Основни економски фактори успешности пословања ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац (ментор: проф. др Љиљана Кеча);
 4. 2017. Михајловић Драган: Организација ланаца снабдевања дрвним производима на Јужноморавском шумском подручју (ментор: проф. др Драган Нонић);
 5. 2016. Марић Маја: Економско-развојни потенцијали сектора шумарства на подручју Сарајевско-романијске регије (ментор: проф. др Љиљана Кеча);
 6. 2015. Младеновић Данијел: Комерцијализација и маркетинг недрвних шумских производа на подручју Јужне Србије (ментор: проф. др Љиљана Кеча);
 7. 2014. Мусић Александар: Организација ланца стварања вредности биомасе на Лимском шумском подручју (ментор: проф. др Драган Нонић);
 8. 2013. Мијатовић Душан: Утицај сертификације шума на неке економске показатеље пословања јавних предузећа за газдовање шумама у Србији (ментор: проф. др Ненад Ранковић);
 9. 2012. Богојевић Миливој: Комерцијализација и маркетинг недрвних шумских производау области централне Србије (ментор: др Љиљана Кеча);
 10. 2012. Марчета Милица: Комерцијализација и маркетинг недрвних шумских производа на територији АП Војводине (ментор: др Љиљана Кеча);
 11. 2011. Остић Дарко: Организација и развој малих и средњих предузећа на Бањалучком шумскопривредном подручју (ментор: проф. др Драган Нонић);
 12. 2010. Станић Горан: Примена и развој маркетинга у производњи и пласману облица од дрвета (ментор: проф. др Ненад Ранковић).

Одбрањени међународни мастер радови (Forest Policy and Economics – FOPER)

 1. 2012. Blaževska Aneta: Analysis on the organizational structure of the Public Enterprise „Macedonian forests“ from an aspect of strategic management planning (ментори: dr. Roderich von Detten, prof. dr. Dragan Nonić);
 2. 2012. Srndović Maja: State forest management enterprises in Serbia : organization and management analysis (ментори: dr. Roderich von Detten, prof. dr. Dragan Nonić);
 3. 2009. Bačić Miladin: Entrepreneurship in forestry in the Republic of Srpska: present situation, problems and development possibilities (ментори: prof. dr. Franz Schmithüsen, dr. Dragan Nonić);
 4. 2009. Đorđević Ilija: Financial analysis of the management in the National Park „Fruška Gora“ Republic of Serbia (ментори: prof. dr. Franz Schmithüsen, dr. Dragan Nonić);
 5. 2009. Šumarac Predrag: Improvement of Financing Aspects of Management in the National Park Kopaonik (ментори: prof. dr. Franz Schmithüsen, dr. Dragan Nonić).