+

Odbranjeni radovi

ODBRANJENE DOKTORSKE DISERTACIJE NA KATEDRI BIOEKONOMIJE, POLITIKE I ORGANIZACIJE UPRAVLJANJA U ŠUMARSTVU I ZAŠTITI PRIRODE

 • 2018. Đorđević I.: „Organizacija sistema upravljanja i tipovi upravljača zaštićenih područja u Srbiji“, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2018. Poduška Z.: „Unapređenje poslovanja u javnim preduzećima šumarstva i zaštite prirode u Srbiji, kroz podsticanje intrapreduzetništva zaposlenih“, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2016.  Glavonjić P.: „Tipologija privatnih šumovlasnika u Srbiji: mogućnosti njihovog organizovanja u cilju mobilizacije drvnih resursa”, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2015. Nedeljković J.: „Mala i srednja preduzeća za otkup, preradu i plasman nedrvnih šumskih proizvoda, kao činilac razvoja šumarstva privatnog sektora u Srbiji”, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2009. Keča LJ.: „Ekonomska isplativost proizvodnje drveta u zasadima topole u Ravnom Sremu”, mentor: prof. dr Nenad Ranković.
 • 2004. Nonić D.: „Organizacija šumarstva u procesu tranzicije: odnos državne uprave šuma i privatnih šumovlasnika”, mentor: prof. dr Milan Šašić.
 • 1994. Zlatić M.: „Vrednovanje protiverozionih radova sa aspekta tehničke i ekonomske opravdanosti na ugroženom području grada Beograda”mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.
 • 1990. Ranković N.:“ Istraživanje ponude najznačajnijih drvnih sortimenata u SR Srbji”mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.
 • 1985. Kraljić B.: „Teorijsko-metodološko istraživanje važnijih organizacionih i ekonomskih elemenata privređivanja u šumarstvu”mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.
 • 1985. Pudar Z.: „Ekonomski efekti proizvodnje drveta topole R.h americana (Dode) Guinier cl.I-214 u zasadima različite gustine”, mentor: prof. dr Ljubomir Petrović. 
 • 1983. Čomić R.: „Organizaciono-razvojni aspekti šumsko-privredne djelatnosti u Bosni i Hercegovini”, mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.
 • 1979. Šašić M.: „Uloga trgovine u okvir reprodukcionog sistema ŠIPAD i njen značaj za razvoj šumarstva i industrije za preradu drveta u SR BiH”, mentor: prof. dr Dušan Oreščanin.
 • 1979. Stefanović S.: „Proizvodnja i potrošnja celuloze i papira u Jugoslaviji, razvoj i problemi”mentor: prof. dr Dušan Oreščanin.
 • 1975. Damjanović S.: „Šuma kao činilac rekreacije u Srbiji. Društveno-ekonomski i šumsko-privredni aspekti”mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.

ODBRANJENE MAGISTARSKI RADOVI NA KATEDRI BIOEKONOMIJE, POLITIKE I ORGANIZACIJE UPRAVLJANJA U ŠUMARSTVU I ZAŠTITI PRIRODE

 • 2016. Pajić S.: „Ispitivanje mogućnosti prodaje tehničkog oblog drveta licitacijom na području Ravnog Srema”mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2003. Keča LJ.: Strateške osnove i pristup izradi Nacionalnog šumarskog programa”mentor: prof. dr Nenad Ranković.
 • 2000. Gogić Z.: „Organizacija plasmana proizvoda šumarstva Srbije”, mentor: prof. dr Milan Šašić.
 • 1998. Batinić M.: „Uloga i funkcija šumske uprave u organizaciji šumarstva Srbije”, mentor: prof. dr Milan Šašić.
 • 1997. Popović A.: „Organizacija šumskog gazdinstva i šumske uprave kao nosioca proizvodnog procesa u šumarstvu Republike Srbije”, mentor: prof. dr Milan Šašić.
 • 1994. Nonić D.: „Organizacija šumarstva u Srbiji kao faktor njegovog razvoja”, mentor: prof. dr Milan Šašić.
 • 1983. Ranković N.: „Ekonometrijska analiza tržišta važnijih drvnih sortimenata u SR Srbiji”mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.
 • 1983. Zlatić M.: „Proučavanje uticaja socio-demografskih pojava na stanje erozije na području SO Vladičin Han”mentor: prof. dr Ljubomir Petrović.

 ODBRANJENI MASTER RADOVI NA KATEDRI BIOEKONOMIJE, POLITIKE I ORGANIZACIJE UPRAVLJANJA U ŠUMARSTVU I ZAŠTITI PRIRODE

 • 2018. Lazarević D.: Osnovni ekonomski faktori uspešnosti poslovanja ŠG „Kragujevac“, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2018. Antonijević A.: Osnovni ekonomski faktori uspešnosti poslovanja ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2017. Mihajlović D. „Organizacija lanaca snabdevanja drvnim proizvodima na Južnomoravskom šumskom području”, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2016. Marić M.: „Ekonomsko-razvojni potencijali sektora šumarstva na području sarajevsko-romanijske regije”, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2015. Mladenović D.: „Komercijalizacija i marketing NDŠP na području južne Srbije”, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2014. Musić A.: „Organizacija lanca stvaranja vrednosti biomase na Limskom šumskom području“, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2013. Mijatović D.: „Uticaj sertifikacije šuma na neke ekonomske pokazatelje poslovanja javnih preduzeća za gazdovanje šumama u Srbiji”, mentor: prof. dr Nenad Ranković.
 • 2012. Bogojević M. „Komercijalizacija NDŠP na području centralne Srbije”, mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2012. Marčeta M.: „Marketing i komercijalizacija nedrvnih šumskih proizvoda na području AP Vojvodine”,  mentor: prof. dr Ljiljana Keča.
 • 2011. Ostić D.: „Organizacija i razvoj malih i srednjih preduzeća na Banjalučkom šumsko‑privrednom području“, mentor: prof. dr Dragan Nonić.
 • 2010. Stanić G.: „Primena i razvoj marketinga u proizvodnji i plasmanu oblica od drveta”, mentor: prof. dr Nenad Ranković.