+

Katedra Planiranja gazdovanja šumama

Članovi katedre

Šef katedre: dr Damjan Pantić, redovni profesor
Zamenik šefa katedre: dr Branko Stajić, vanredni profesor
Sekretar katedre: dr Biljana Šljukić, docent

Istorijat katedre

Po završetku Prvog svetskog rata, na prvoj sednici Univerzitetskog saveta, održanoj 28. marta 1919. godine, rektor je saopštio akt Ministarstva prosvete prema kojem se na Beogradskom univerzitetu osniva Poljoprivredni fakultet sa dva odseka: poljoprivrednim i šumarskim. Nakon priprema, nastava na fakultetu je počela 5. decembra 1920. godine. U okviru šumarskog odseka formirana je i katedra Uređivanja šuma (danas Paniranja gazdovanja šumama), koja je obuhvatala predmete: Nauka o uređenju šuma i Dendrometrija.

Od tog perioda do danas, katedra Planiranja gazdovanja šumama se dinamično menjala, kako u skladu s društvenim promenama (Zakonima o visokom obrazovanju i Statutima Šumarskog fakulteta), tako i u skladu s razvojem šumarske nauke i struke. U velikom broju slučajeva katedra je i sama bila pokretač naučnog i stručnog razvoja šumarstva Srbije i šire. Pionirski rad u ovoj oblasti pripada inž. Aleksiju Šenšinu, koji je u periodu od 1922. do 1924. godine izabran kao kontraktualni redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta za predmet Uređenje šuma i izračunavanje vrednosti šuma. Akademik Žarko Miletić je svojim kapitalnim delima „Osnove uređivanja prebirne šume“ (1950. i 1951. godine) i „Uređivanje šuma“ (1954. i 1958. godine) postavio temelje planiranja u šumarstvu, sa brojnim, i danas aktuelnim principima. U znak poštovanja prema njegovom imenu i delu, Šumarski fakultet u Brnu (Češka Republika) je deo svoje ogledne šume nazvao imenom profesora Miletića. Značajan doprinos razvoju šumarske nauke i struke dali su i profesori katedre: Dragoljub Mirković, Dragomir Milojković, Živojin Milin, Vladimir Miščević, Lazar Tomanić, Vojislav Stamenković i Đorđo Lazić. Implementaciju principa multifunkcionalnog (integralnog) gazdovanja šumama i šumskim prostorima i prirodi bliskog gazdovanja šumarstvo Srbije duguje profesorima Dušanu Joviću i Milanu Medareviću. Značajan je doprinos profesora Medarevića i na polju strateškog planiranja u šumarstvu i tipološkog diferenciranja šumskih ekosistema. Za teorijsku razradu i praktičnu primenu savremene inventure šuma zasnovane na tehnici uzorka, dizajniranje prve nacionalne inventure šuma i za inicijalni razvoj informacionog sistema u šumarstvu Srbije zaslužan je profesor Staniša Banković. Profesor Milivoj Vučković je dao ogroman teorijski doprinos u oblasti rasta i proizvodnosti šuma i u praktičnoj implementaciji rezultata svojih, za uslove Srbije često pionirskih istraživanja.

U dosadašnjem periodu katedra je dala ogroman doprinos obrazovanju šumarskih stručnjaka Srbije i celog regiona. Veliki je broj odbranjenih magistarskih, master i doktorskih radova sa tematikom iz oblasti planiranja gazdovanja šumama, inventure šuma i rasta i proizvodnosti šuma.

Nova generacija profesora i saradnika katedre Planiranja gazdovanja šumama nastavlja uspešnu tradiciju svojih prethodnika. To se ogleda u daljem razvoju i osavremenjivanju fundamentalnih disciplina katedre i uvođenju novih naučnih disciplina na svim nivoima studiranja, kao što su Modelovanje rasta šuma, Dendrohronologija, Aerofotogrametrija i daljinska detekcije u inventuri šuma, Prostorna anliza u planiranju gazdovanja šumama itd. Naučni rad nove generacije profesora katedre ogleda se u kontinuiranim istraživanjima savremene problematike planiranja gazdovanja šumama, sa rezultatima objavljenim u brojnim domaćim i stranim naučnim časopisima i publikacijama. Kao eksperti u svojim disciplinama, profesori katedre su članovi brojnih međunarodnih asocijacija u kojima aktivno učestvuju zastupajući interese srpskog šumarstva.

Profesori katedre Planiranja gazdovanja šumama dali su ogroman doprinos razvoju Šumarskog fakulteta u Beogradu, kao najznačajnije obrazovne i naučne institucije u oblasti šumarstva na ovim prostorima. Pored ostalih članova kolektiva, za to su zaslužni i dekani koji su potekli sa ove katedre:

  • 1953  –  1955. godine –  akademik, prof. dr. Žarko Miletić,
  • 1958  –  1959. godine –  prof. dr. Dragoljub  Mirković,
  • 1963  –  1966. godine –  prof. dr. Dragomir Milojković,
  • 1989  –  2000. godine –  prof. dr. Dušan Jović,
  • 2010  –  2015. godine –  prof. dr. Milan Medarević.