+

Centar za monitoring, inventuru i planiranje gazdovanja šumama

Delokrug rada:

 • Prostorno strukturiranje prirodnih potencijala
 • Prostorne analize šumskih ekosistema
 • Funkcionalno zoniranje šumskih ekosistema
 • Avio i satelitski snimci – daljinska detekcija
 • Lidar sistemi
 • Monitoring šumskih ekosistema
 • Kartografija
 • Automatizacija prikupljanja i obrade podataka
 • Integralni informacioni sistem
 • Korespodencija sa međunarodnim asocijacijama
 • Učešće u domaćim i međunarodnim naučnim i razvojnim projektima