+

Историјат

На иницијативу тадашњег декана Шумарског факултета проф. др Милутина Кнежевића и проф. др Душана Орешчанина, који је у то време обављао дужност помоћника министра привреде НР Србије за област дрвне индустрије, 10. септембра 1956. године Савет Шумарског факултета усвојио је Статут Шумарског факултета Универзитета у Београду, којим су формирана два одсека:

 • Шумарски одсек и
 • Дрвно-индустриjски одсек.

Након тога Статут Шумарског факултета званично је потврдила Скупштина Народне Републике Србије 12. октобра 1956. године па се тај датум слави као дан оснивања Дрвно-индустријског одсека.

Оснивањем Дрвно-индустријског одсека, првог на шумарским факултетима у бившој Југославији, произашло је из потребе за стручњацима високе спреме у дрвној индустрији, која се нагло развијала и запошљавала стручњаке општег шумарства који ипак нису били довољно стручно оспособљени за обављање сложених послова у оквиру дрвно-индустријских процеса.

Одлуку о формирању Дрвно-индустријског одсека подржало је и тадашње струковно Удружење произвођача дрвета и дрвних производа НР Србије, о чему сведочи допис секретара овог удружења инж. Душана Голднера бр.542 од 22. 10. 1956. године.

Након завршеткa свих процедуралних радњи Управа Шумарског факултета је на својој седници од 21. новембра 1956. године донела одлуку о отпочињању наставе и на Дрвно-индустријском одсеку по истом наставном плану по коме се већ изводила настава на првој години Одсека за шумарство, с тим да се опредељивање студената на Дрвно-индустријски одсек могло обавити до краја зимског семестра школске 1956/57. године. У истој одлуци Управа Факултета је задужила продекана за наставу и Наставну комисију да изврше одговарајуће промене у оквиру постојећег наставног плана у првој и другој години студија како би се ускладио наставни процес на оба одсека.

У то време Шумарски факултет је располагао скромним учионичким и вежбаоничким простором: свега 4 предаваонице и 8 вежбаоница. Ипак то није била препрека да се уз одговарајућу организацију обавља настава на оба одсека.

Одлуком о изменама и допунама Статута из 1956. године донетој 4. јануара 1960. године на Шумарском факултету се оснива 5 одсека:

 • Шумарски одсек,
 • Одсек за механичку прераду дрвета,
 • Одсек за хемијску прераду дрвета,
 • Одсек за озелењавање насеља и
 • Одсек за ерозију и бујице.

Статутом из 1966. године утврђено је да се јединствена четворогодишња настава, као и последипломска настава, обавља на четири одсека и то:

 • Одсек за шумарство,
 • Одсек за дрвну индустрију,
 • Одсек за хортикултуру и
 • Одсек за ерозију и мелиорације.

Статутом из 1973.године одсеци постају самоуправни институти и то:

 • Институт за шумарство,
 • Институт за прераду дрвета,
 • Институт за пејзажну архитектуру и
 • Институт за водопривреду ерозионих подручја.

Статутом од 5. априла 1988. године Факултет је јединствена организација која обавља наставну и научноистраживачку делатност. У оквиру наставне делатности даје VIII-1 i VIII-2 степен стручне стручне спреме, за шта се брину четири одсека и то:

 • Одсек за шумарство,
 • Одсек за обраду дрвета,
 • Одсек за пејзажну архитектуру и
 • Одсек за заштиту од ерозије.

Научноистраживачка делатност обухвата фундаментална, развојна и примењена истраживања.

Статутом из 1994. године Факултет чине четири Одсека и то:

 • Одсек за шумарство,
 • Одсек за обраду дрвета,
 • Одсек за пејзажну архитектуру и
 • Одсек за заштиту од ерозије.

Оваква организација Факултета и називи одсека трајали су до 2002. године, када су Статутом из 2002. године промењени називи два одсека док је организациона структура остала иста, а сачињавали су је:

 • Одсек за шумарство,
 • Одсек за прераду дрвета,
 • Одсек за пејзажну архитектуру и
 • Одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица.

Пратећи савремене потребе дрвно-индустријске струке за образовањем кадрова који поред базичних знања треба да располажу и одређеним уско стручним и специјалистичким знањима Комисија за акредитацију Одсека за прераду дрвета је својим дописом бр. 10511/11 од 7. 12. 2012. године предложила Већу Одсека за прераду дрвета да се дотадашњи назив Одсек за прераду дрвета промени у Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета. У образложењу за промену назива одсека Комисија наводи:

 • новопредложеним називом покривају се делатности из класификацијске области 16 (Закон о класификацији делатности Републике Србије): Прерада дрвета и производи од дрвета, као и класификацијске области број 31: Намештај и остали производи;
 • новопредложени назив Одсека у потпуности одражава стварно стање у погледу излазних послова за које се школују инжењери на овом одсеку као и послова којима се они баве у пракси.

Промењени назив Одсека као и нови Студијски програм технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета у потпуности су задовољавали критеријуме мултидисциплинарности, што представља један од основних принципа на којима треба да се заснивају савремени студијски програми.

Након усвајања предлога Комисије за акредитацију од стране Већа Одсека за прераду дрвета исти је усвојен и на седници Наставно-научног већа Шумарског факултета од 27. 12. 2012. године (одлука бр. 11179/1).
Изменама и допунама Статута Шумарског факултета из 2013. године бр. 01-627/1 од 24. 1. 2013. године дотадашњи назив Одсек за прераду дрвета мења се и он постаје Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета. У том смислу Факултет од 2013. године чине четири одсека и то:

 • Одсек за шумарство,
 • Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета,
 • Одсек за пејзажну архитектуру и
 • Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

Хронологија развоја Одсека у протеклих 60 година јасно показује динамичност његовог развоја, која је била условљена праћењем потреба индустрије, с једне стране, и трендова у науци о дрвној струци у земљи и у свету, с друге стране. При том, динамичност промена на овом одсеку у значајној мери је утицала и на покретање промена и на другим одсецима и Шумарском факултету у целини.