+

Centri/ Laboratorije

Laboratorija za tehničku fiziku i regulacionu tehniku

Laboratorija je osnovana 1960. godine. Raspolaže sa 20 radnih mesta za vežbe. Koristi se za praktične vežbe studenata Odseka za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta iz sledećih predmeta: Tehnička fizika, Primenjena elektrotehnika u drvnoj industriji i Automatizacija u proizvodnji nameštaja i proizvoda od drveta. U laboratoriji se mogu vršiti merenja i ispitivanja u sledećim oblastima: merenje vremenski promenjivih električnih veličina i veličina koje se mogu prevesti u električne, beskontaktna merenja dimenzija uz mogućnost linearnog uvećanja od preko 100 puta, detekcija aktivnih grešaka u materijalu, merenje nivoa jačine zvuka (ispitivanje dejstva buke).

Centar za mašine i alate za obradu drveta

Centar za mašine i alate za obradu drveta je formiran 21. 7. 2007. godine iz Laboratorije i radionice za mašine za obradu drveta, koja je bila formirana znatno ranije (1970. godine).

Rukovodilac centra je prof. dr Gradimir Danon. Centar je nastao kao rezultat akumuliranih znanja iz oblasti mašinskih konstrukcija, razvoja proizvoda i procesa u drvnoj industriji i osposobljen je za različite oblasti istraživanja. Aktivnosti Centra obuhvataju sledeće oblasti:

 • obrazovanje i obuka studenta,
 • naučno istraživački rad,
 • izrada prototipova nameštaja i proizvoda od drveta.

Centar pomaže u realizaciji nastavno-naučnih programa sa akcentom na osposobljavanja studenata za primenu stečenih znanja (osnovne, master i doktorske studije), kao i u rešavanju konkretnih problema u kompanijama drvne industrije. U Centru su izvedeni eksperimenti za jednu doktorsku disertaciju (dr Marija Mandić), jedan magistarski rad (mr Zoran Đurišić), deset master radova i više od dvadeset diplomskih i završnih radova na osnovnim studijama.


Centar raspolaže sledećim laboratorijskim mašinama za mehaničku obradu drveta i materijala na bazi drveta: kombinovana mašina za obradu drveta (rendisaljka, glodalica, kružna testera i bušilica), brusilica, tračna testera i strug. U Centru postoji i obimna zbirka alata za primarnu i finalnu obradu drveta.

Za potrebe naučnoistraživačkog rada Centar raspolaže sa dva merno-akviziciona uređaja SRD1 i SRD2 za merenje snage rezanja pri mehaničkoj obradi drveta i materijala na bazi drveta, beskontaktni davač broja obrtaja, beskontaktni davač temeperature (do 700oC), mikroskop sa uvećanjem do 500x u drugu sitniju opremu.

Centar za biomasu

Centar za biomasu je osnovan odlukom Saveta Univerziteta u Beogradu od 16. 2. 2007. godine. Za rukovodioca je od strane Fakulteta bio postavljen dr Vojislav Bajić red. prof., a za njegovog zamenika dr Gradimir Danon, red. prof. Usvojen je i Pravilnik o radu Centra za biomasu (2011. godine) i za rukovodioca, nakon odlaska prof. dr Vojislava Bajića u penziju, izabran prof. dr Gradimir Danon.

Pravilnikom su predviđene sledeće aktivnosti:

 • Razvoj i održavanje baze podataka o drvnoj biomasi (drvni ostaci u šumama i drvni ostatak u drvoprerađivačkoj industriji).
 • Praćenje i primena najnovijih dostignuća u oblasti korišćenja drvne biomase.
 • Aktivnost na sakupljanju, sticanju, razvijanju i prenošenju znanja o obnovljivim izvorima energije;
 • Povezivanje i uspostavljanje saradnje sa sličnim institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnom problematikom.
 • Popularizacija korišćenja drvne biomase.
 • Praćenje i iniciranje propisa u oblasti drvne biomase.
 • Koordinacija obezbeđivanja finansijskih sredstava iz domaćih i inostranih podsticajnih fondova ili zainteresovanih investitora za realizaciju projekata u oblasti korišćenja biomase.
 • Izrada studija i programa iz oblasti korišćenja drvne biomase za energiju.
 • Formiranje laboratorije za istraživanje u oblasti drvne biomase
 • Izdavanje biltena i časopisa, popularnih brošura i knjiga kao i elektronskih izdanja stručnih radova o korišćenju drvne biomase.
 • Analiza i predlozi za unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira u oblasti korišćenja drvne biomase.
 • Funkcionalno objedinjavanje obrazovnih i istraživačkih aktivnosti iz oblasti drvne biomase

Centar za sada ne raspolaže prostorom i opremom.