+

Сара Лукић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 870
Е-маил: sara.lukic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 108
Консултације: среда, 12‒14 часова

Рођена 7. 6. 1974. у Ваљеву.
Образовање:

 • 2013. докторирала: Универзитет у Београду – Шумарски факултет („Мелиоративни ефекти противерозионих пошумљавања на подручју Грделичке клисуре и Врањске котлине”)
 • 2006. магистрирала: Универзитет у Београду – Шумарски факултет („Утицај стандардних типова шумских појасева и уобичајених пољопривредних култура на брзину ветра”)
 • 2000. дипломирала: Универзитет у Београду – Шумарски факултет

Радно искуство:

 • 2015‒ : доцент
 • 2006‒2013: асистент
 • 2001‒2006: асистент‑приправник

Област истраживања:

 • Еколошки ефекти мелиоративних радова на деградираним и екстремно деградираним стаништима
 • Избор дрвенастих врста за мелиорације деградираних терена
 • Биолошка рекултивација јаловишта
 • Ветрозаштитни и пољезаштитни појасеви и контрола еолске ерозије

2002. (новембар) – једномесечна стипендија Аустријског сервиса за академску размену (ÖAD) ‒ БОКУ ‒ Институт за бујице, лавине и природне катастрофе.

Активно учествује у раду тела и комисија Факултета.
Заменик шефа Катедре за мелиорације.
Чланство у научним и стручним организацијама:

 • Светско друштво за конзервацију земљишта и вода (WАSWC)
 • Удружење бујичара Србије
 • Инжењерска комора Србије

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне студије
Обавезни

Изборни

Мастер академске студије

Обавезни

Изборни

Докторске студије

Одабрани научни радови

 • Lukić, S., Pantić, D., Belanović Simić, S., Borota, D., Tubić, B., Đukić, M., Đunisijević-Bojović D. (2015): Effects of black locust and black pine on extremly degraded sites 60 years after afforestation – a case study of the Grdelica Gorge. iForest – Biogeosciences and Forestry. 10.3832/ifor1512-008
  https://www.researchgate.net/publication/283186817_Effects_of_black_locust_and_black_pine_on_extremely_degraded_sites_60_years_after_afforestation_-_A_case_study_of_the_Grdelica_Gorge_Southeastern_Serbia
 • Lukić S., Kadović R., Knežević M., Beloica J., Đukić V., Belanović Simić S. (2015): Soil carbon accumulation as a response to the afforestation method used in the Grdelica Gorge in southeastern Serbia. Proceedings: International conference Reforestation Challenges. Belgrade, Serbia, 03-06 June 2015: 104-116. ISBN 978-86-918861-1-0
  http://www.reforestationchallenges.org/PROCEEDINGS%2012%20Lukic%20et%20al.pdf
 • Djukić, M., Djunisijević-Bojović, D., Pavlović, P., Mitrović, M., Grbić, M., Skočajić, D., Lukić, S. (2014): Influence of Fe Nutrition on Photosynthesis in Pb Treated Ailanthus altissima (Mill.)Swingle Seedlings. Polish Journal of Environmental Studies 23(4): 1565-1571. (ISBN: 1230-1485)
  http://www.pjoes.com/pdf/23.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.23.No.5.1565-1571.pdf
 • Lukić, S., Belanović, S., Dožić, S. (2013): The effects of planting in bench terraces on carbon sequestration in soil. Proceedinfs of the 1st International Congress on Soil Science – XIII National Congress in Soil Science September 23-26th 2013, Belgrade, Serbia, pp. 222-231. ISBN 978-86-911273-4-3
  https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20143128062
 • Đukić, M., Đunisijević-Bojović, D., Dožić, S., Obratov-Petković, D., Grbić, M., Lukić, S., Bjedov, I. (2012): Planting method influence spruce seedlings growth on forested area on Mt Kopaonik and impact on microclimate. Proceedings of International Scientific Conference: “Forests in Future – Sustainable Use, Risks and Challenges“, 4th-5th October 2012, Belgrade, Republic of Serbia: 275-281. COBISS.SR-ID. 195909644. ISBN 978-86-80439-33-4.
  file:///C:/Users/Vesna/Downloads/belgrade12-programme%20(2).pdf
 • Lukić, S., Belanović, S., Knežević, M., Danilović, M. (2011): False acacia ameliorative afforestation in carbon accumulation in soil. First Serbian Forestry Congress – Future with Forests- Congress proceedings pp. 819-825. ISBN: 978-86-7299-071-3
  http://congress.sfb.bg.ac.rs/PDF/FIRST_SERBIAN_FORESTRY_CONGRESS_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf
 • Lukić, S., Knežević, M., Belanović, S. (2010): Ameliorative Afforestation in Carbon Accumulation. Global Change – Challenges for Soil Management – Advances in Geoecology 41, Catena Verlag: 257-268 Reiskirchen, Germany (ISBN 978-3-923381-57-9).
  https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113026268
 • Dožić, S., Đukić, M., Lukić, S., Đunisijević-Bojović, D. (2010): Reclamation of the copper mine chatse. International conference „Degraded areas & Ecoremediation“ Belgrade. Conference proceedings: 392-400. (ISBN: 978-86-86859-23-5).
  http://www.dis.xlibx.info/dd-ecology/133043-1-international-conference-degraded-areas-ecoremediation-me-unarodna.php
 • Dožić, S., Đukić, M., Bogdanović, G., Stanojlović, R., Lukić, S., Đunisijević-Bojović, D., Bjedov, I. (2010): New approach to the reclamation of the old flotation tailings in Bor. Buletin of the Faculty of Forestry 101: 35-48.
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2010/0353-45371001035D.pdf
 • Lukić, S., Dožić, S. (2006): Poplar efficiency in shelterbelts at some localities in Vojvodina. Buletin of the Faculty of Forestry 93: 65-76.
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2006/0353-45370693121L.pdf