+

SLOBODNA MESTA ZA KANDIDATE KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT NA DRUGIM FAKULTETIMA UNIVERZITETA U BEOGRADU

27/06/19

POZIVAJU SE KANDIDATI KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT NA NEKOM OD FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU DA SE UPIŠU NA ŠUMARSKI FAKULTET BEZ POLAGANJA DODATNOG PRIJEMNOG ISPITA:

Slobodna mesta
studijski program Šumarstvo: 48 mesta na budžetu i 17 na samofinansiranju
studijski program TMP:38 mesta na budžetu i 30 na samofinansiranju
studijski program Pejzažna arhitektura:11 na samofinansiranju
studijski program Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa: 10 na budžetu i 35 na samofinansiranju

Prijave se primaju od 1.7.- 9.7.2019. od 8-13 časova
Dokumenta potrebna za prijavu:
1. potvrda o položenom prijemnom ispitu sa brojem ostvarenih bodova
2. sva četiri svedočanstva srednje škole – overene kopije i originale na uvid
3. diploma srednje škole – overana kopija i original na uvid
4. prijava -uzima se u skriptarnici Fakulteta
5. dokaz o uplati u iznosu od 3.000,00 din

Upis primljenih kandidata je 10.7.2019. godine

Dokumenta potrebna za upis:
– izvod iz matične knjige rođenih – fakultet pribavlja po službenoj dužnosti osim za strane državljane koji su obavezni da dostave ovaj dokument;
– indeks – kupuje se u skriptarnici fakulteta – popuniti samo lične podatke sa desne i leve strane indeksa i zalepiti fotografiju formata 4,5 h 3,5 sm – ne lepiti foliju
– 1 obrazac ŠV-20 – uzeti u skriptarnici i zalepiti fotografiju formata 3,5h4,5 cm;
– dokaz o uplati 5.000,00 din na ime administrativnih troškova prvog upisa na studijski program – plaćaju svi studenti prve godine – budžetski i samofinansirajući;
– dokaz o uplati 100,00 din na ime finansiranja Univerzitetskog centra za razvoj karijere studenata po odluci Saveta Univerziteta –plaćaju svi studenti – budžetski i samofinansirajući
– dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 40.000,00 dinara; drugu ratu platiti do 12.februara 2020.godine
– samofinansirajući studenti dostavljaju 2 primerka ugovora o studiranju od kojih student zadržava jedan za sebe a drugi predaje sa ostalom dokumetacijom – ugovor uzeti u skriptarnici fakulteta;

Sve uplate izvršiti na račun Šumarskog fakulteta:
840-1878666-24 broj modela 97 poziv na broj 19-02268-742121-74-04-940

Stranu sa informacijama o konkursu za upis na osnovne akademske studije možete pogledati OVDE.