+

Lista časopisa kategorije M51 za studente doktorskih studija

Lista vodećih nacionalnih časopisa (kategorije M 51) u kojima će studenti doktorskih studija Šumarskog fakuteta objavljivati radove za školsku 2013/2014. godinu:

 • Acta periodica technologica
 • Acta entomologica Serbica
 • Acta chirurgica Iugoslavica
 • Arhe Antropologija
 • Arhitektura i urbanizam
 • Biotechnology in Animal Husbandry
 • Beogradski istorijski glasnik, Beograd
 • Bulletin Academie Serbe des Sciences et des Arts, Series Mathematics
 • Bulletin: Classe des sciences mathématiques et natturalles – Sciences natturalles
 • Crkvene studije, Centar za crkvene studije, Niš
 • Ecologica
 • Evropsko zakonodavstvo
 • Ekonomika preduzeća
 • Ekonomske teme
 • Ekonomski horizonti
 • Elektroprivreda
 • Energija
 • Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering
 • Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Facta Universitatis, Series: Linguistics
 • and literature
 • Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics
 • Facta Universitatis, Series: Physics, Chemistry and Technology
 • Facta Universitatis, Series: Work &Living Environment Protect
 • Facta Universitatis. Series: Mechanical Engineering
 • Filološki pregled
 • FME Transactions
 • Food and Feed Research
 • Geographica Pannonica
 • Glas SANU, Odeljenje istorijskih nauka, Beograd
 • Glasnik Odjeljenja umjetnosti CANU, Podgorica
 • Glasnik srpskog arheološkog društva
 • Glasnik srpskog geografskog društva
 • Glasnik Šumarskog fakulteta
 • Godišnjak za društvenu istoriju
 • Godišnjak Filozofskog fakulteta Novi Sad
 • Istorija 20. veka. Institut za savremenu istoriju, Beograd
 • Istorijski časopis
 • Istraživanja i projektovanja za privredu Istraživanja, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • Izgradnja
 • Journal for Technology of Plasticity
 • Journal of Agricultural Science
 • Journal of Applied Engineering Science (ranije: Istraživanja i projektovanja za privredu)
 • Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining
 • Journal of Research in Physics
 • Journal on Processing and Energy in Agriculture (ranije PTEP)
 • Kragujevac Journal of Mathematics
 • Kragujevac Journal of Science
 • Klimatizacija, grejanje, hlađenje
 • Kultura polisa
 • Kultura. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Beograd
 • Limes plus
 • Management – časopis za teoriju i praksu menadžmenta
 • Marketing
 • Matematički vesnik
 • Metallurgical and Materials Engineering (ranije:Metalurgija)
 • Medicinski pregled Međunarodni problemi
 • Metalurgija
 • Novi Sad Journal of Mathematics
 • Nasleđe, FILUM, Kragujevac
 • Nauka bezbednost policija
 • Nacionalni interes
 • Numizmatičar, Beograd
 • Politička revija
 • Poljoprivredna tehnika
 • Poslovna ekonomija
 • Pravni život
 • Pravo i privreda
 • Prilozi za književnost, jezik, istoriju i foklkor
 • Psihološka istraživanja
 • Put i saobraćaj
 • Pedagogija
 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Revizor
 • Review of International Affairs
 • Savremena poljoprivreda
 • Savremena poljoprivredna tehnika
 • Saopštenja
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija
 • Spomenik odeljenja istorijskih nauka
 • Srpski dijalektološki zbornik
 • Stari srpski arhiv, Filozofski fakultet, Beograd
 • Stil
 • Strani pravni život
 • Scientific Technical Review
 • Serbian Architectural Journal
 • Serbian Journal of Electrical Engineering Serbian Journal of Management
 • Serbian Journal of Sport Sciences
 • Šumarstvo
 • Tehnika
 • Theoretical and Applied Mechanics
 • Traktori i pogonske mašine
 • Teatron, publikacija za pozorišnu istoriju i teatrologiju, Beograd
 • Termotehnika
 • Tehnika Tehnologija mesa
 • Tokovi istorije, Beograd
 • Voda i sanitarna tehnika
 • Veterinarski glasnik
 • Vodoprivreda
 • Vojnoistorijski glasnik, Beograd
 • Voćarstvo
 • Water Research and Management- nov
 • YUJOR – Yugoslav Journal of Operations Rresearch
 • Zaštita materijala
 • Zavarivanje i zavarene konstrukcije
 • Zbornik Matice srpske za istoriju
 • Zbornik Matice srpske za klasične studije
 • Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti
 • Zbornik Matice srpske za prirodne nauke
 • Zbornik Matice srpske za slavistiku
 • Zbornik Narodnog muzeja – serija: arheologija
 • Zbornik Narodnog muzeja – serija: istorija umetnosti M51
 • Zbornik radova Pravnog fakulteta Novi Sad
 • Zbornik radova Pravnog fakulteta, Niš
 • Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini (sa sedištem u
 • Kosovskoj Mitrovici)
 • Zbornik radova, Geografski institut „Jovan Cvijić“
 • Zbornik radova, Geografski fakultet Beograd
 • Zbornik seminara za studije moderne umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd