+

IFSA

IFSA (International Forestry Students’ Association) je nepolitička, neprofitna
organizacija koja povezuje studente šumarstva celog sveta kroz širok spektar
aktivnosti.Članovi IFSA –e su lokalne asocijacije studenata šumarstva, odnosno lokalni
komiteti (Local Committees – LCs), ali članovi mogu biti i samostalna lica, bilo da su
studenti ili ne.

Vizija organizacije se zasniva na saradnji studenata šumarskih nauka u cilju proširenja i
boljeg razumevanja održivog razvoja šumarstva, kao i skretanje pažnje na mišljenje mladih
u procesima šumarske politike.

Naša misija je da se obezbedi platforma kako bi student šumarskih nauka obogatili
osnovno obrazovanje, zatim promovisanje kulturnog razumevanja kroz podsticanje
međunarodne saradnje sa partnerskim ogranizacijama i omogućavanje sticanja praktičnog
iskustva studentima sa šireg, globalnog, aspekta. Kroz svoju mrežu IFSA podstiče
studentske susrete, omogućava učešće u naučnim debatama i podržava učešće mladih u
procesima donošenja odluka u međunarodnoj politici šumarstva i zaštite životne
sredine.

IFSA ostvaruje svoje ciljeve organizovanjem vannastavnih aktivnosti koje promovišu
razmenu iskustava i informacija među studentima. Ove aktivnosti se ostvaruju kroz
održavanje Internacionalnog Simpozijuma Studenata Šumarstva (Forestry Students’
Symposiums – IFSS), južnoevropskog regionalnog sastanka (Southern European Regional
Meeting – SERM), severnoevropskog regionalnog sastanka (North European Regional Meeting –
NERM),ˮzimskogˮ sastanka (Winter Meeting) u Sloveniji, kao i kroz razne konferencije,
simpozijume i prakse.

IFSA takođe održava odlične partnerske veze sa međunarodnim organizacijama u vezi šuma,
kao što su IUFRO, CIFOR, UNFFF, FAO, EFI, CFA, kao i sa drugim internacionalnim
udruenjima studenata.

IFSA na Šumarskom fakultetu Univrziteta u Beogradu

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu IFSA ima svoje predstavništvo u vidu LC Belgrade
(Lokalna Kancelarija Beograd). Po prvi put je 1998 /1999. godine otvorena lokalna
kancelarija IFSA -e pod nazivom „Forestry Students Research Club“. U okviru te lokalne
kancelarije 2007. godine organizovan je po prvi put Southern Europe Regional Meeting
(SERM) pod nazivom „Stakeholders Participation in Forest Policy – Conflicts and Opportunities“.
Nakon tog perioda pa sve do danas, učestale su posete studenata iz drugih lokalnih
kancelarija. Pun naziv organizacije je ,,KLUB STUDENATA ISTRAŽIVAČA ŠUMARSKOG
FAKULTETA – IFSA LC BELGRADEˮ.

U okviru organizacije IFSA LC Belgrade članovi učestvuju na IFSS (Međunarodni šumarski
studentski simpozijum) , SERM (Južnoevropski Regionalni Sastanak), Winter Meeting
(Zimski sastanak), Forestry Versatility (Takmičenje u šumarskim i lovačkim disciplinama).
Kontakt: Ivona Kerkez, ifsa.lc.belgrade@gmail.com
Predsednik Kluba Studenata Istraživača Šumarskog Fakulteta – IFSA LC Beograd