+

Specijalističke akademske studije

Studijski program Trgovina drvetom i proizvodima od drveta

Specijalističke studije traju godinu dana, odnosno dva semestra i imaju 60 ESPB. U oviru studijskog programa studenti slušaju 6 jednosemestralnih predmeta od kojih su 3 izborna koja se biraju od 5 ponuđenih premeta. Nastava se izvodi po blokovima. Jedan blok sadrži 5 dana nastave.

Nakon obavljenih predavanja, kandidati imaju jednonedeljnu stručnu praksu u Italiji radi upoznavanja sa radom najznačajnijih kompanija iz oblasti proizvodnje, izvoza i uvoza nameštaja i proizvoda od drveta.
Cilj izvođenja programa Specijalističkih akademskih studija iz trgovine drvetom i prozvodima od drveta je osposobljavanje kadrova za kompetentno i profesionalno bavljenje poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa drvetom i proizvodima od drveta, istraživanjem tržišta i kreiranjem i implementacijom strategija za izvoz drvnih proizvoda.
Studijski program se realizuje u saradnji sa Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali,Università di Padova
Posle završetka akademskih specijalističkih studija, kandidati stiču stručni naziv specijalista šumarstva za trgovinu drvetom i prozvodima od drveta.

STUDIJSKI PROGRAM:

R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave ESPB
Predavanja Vežbe SIR

1

STDIPOD01

Međunarodno tržište proizvoda od drveta

I

4

4

2

8

2

STDIPOD02

Međunarodno poslovno pravo

I

3

3

2

8

3

STDIPOD03

Međunarodni marketing proizvoda od drveta

I

3

3

2

8

Ukupno časova aktivne nastave u I semestru

10

10

6

24

Izborni blok 1(biraju se 3 predmeta)

4

STDIPOD04 Izborni predmet 1

II

3

3

2

6

5

STDIPOD04 Izborni predmet 2

II

3

3

2

6

6

STDIOD04

Izborni predmet 3

II

3

3

2

6

Ukupno časova aktivne nastave u II semestru

9

9

6

18

Ukupno na godini studija

19

19

12

 
Studijska praksa II  

8

Specijalistički rad II  

10

     

60

Lista izbornih predmeta:

Student bira tri sa liste od pet ponuđenih predmeta.

Red.br. Šifrapredmeta Naziv predmeta Semestar ESPB
1

STDIPOD041

Poslovnaetika

II

6

2

STDIPOD042

Strateški i inovacioni menadžment u preradi drveta

II

6

3

STDIPOD043

Međunarodne poslovne finansije

II

6

4

STDIPOD044

Tržište drvne biomase

II

6

5

STDIPOD045

Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji

II

6