+

Шумарство

Листа предмета на докторским студијама

Обавезни предмети за све подмодуле

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
 1.  Методологија научно-истраживачког рада Пантић С. Дамјан  1 14 О 
 2.  Технике научно-истраживачког рада Цвјетићанин И. Раде
Даниловић Н. Милорад
 1  8  О

 

Подмодул М1.1 – Семенарство, расадничарство и пошумљавање

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
3. Упоредна анатомија дрвета Вилотић М. Драгица 3 8 И
4. Оплемењивање на изабрана својства Шијачић-Николић T. Мирјана 1 8 И
5. Молекуларна генетика шумског дрвећа Шијачић-Николић Т. Мирјана
Младеновић-Дринић Д. Снежана
3 8 И
6. Биоремедијација Иветић K. Владан
Станковић M. Драгица
2 8 И
7. Наменска производња шумског репродуктивног материјала Иветић K. Владан 2 8 И
8. Плантажна производња лековитог, ароматичног и зачинског биља Вилотић М. Драгица 1 8 И

Подмодул 1.2 – Заштита шума

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
9. Биолошка заштита шума Mарковић М. Чедомир
Кеча Ђ.Ненад
2 8 И
10. Шумски ксилофагни инсекти и лигниколне гљиве Mарковић М. Чедомир
Кеча Ђ.Ненад
2 8 И
11. Фитофармација Mарковић М. Чедомир
Кеча Ђ.Ненад
1 8 И
12. Шумска микологија Караџић M. Драган
Кеча Ђ. Ненад
3 8 И
13. Примењена зоологија Mарковић М. Чедомир 3 8 И
14. Шумарска ентомологија Mарковић М. Чедомир 1 8 И
15. Шумска фитопатологија Караџић M. Драган
Кеча Ђ. Ненад
1 8 И
16. Заштита шума Милановић Д. Слободан 2 8 И

Подмодул М1.3 – Економика и организација шумарства

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
17. Економика шумарства Ранковић С. Ненад
Кеча М. Љиљана
1 8 И
18. Организација и пословање у шумарству Нонић С. Драган 2 8 И
19. Управљање шумским ресурсима Нонић С. Драган 2 8 И
20. Инвестиције у инфраструктуру у шумарству Кеча М. Љиљана
Златић Д. Миодраг
3 8 И
21. Шумарска политика Ранковић С. Ненад
Кеча М. Љиљана
1 8 И
22. Трговина шумским производима Ранковић С. Ненад
Кеча М. Љиљана
3 8 И
23. Управљање маркетингом у шумарству Ранковић С. Ненад
Кеча М. Љиљана
3 8 И
24. Предузетништво и управљање пројектима у шумарству Нонић С. Драган
Недељковић Јелена
3 8 И

Подмодул М1.4 – Планирање газдовања шумама

Р.б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
25. Типологија шума Медаревић Ј. Милан
Петровић М. Ненад
Шљукић Биљана
2 8 И
26. Стратешко планирање у шумарству Медаревић Ј. Милан
Петровић М. Ненад
Шљукић Биљана
1 8 И
27. Динамика раста стабала и шумских састојина Стајић С. Бранко 2 8 И
28. Биоиндикација виталности шума на основу карактеристика прираста стабала и састојина –  дендрохронологија Стајић С. Бранко 3 8 И
29. Савремене технологије у инвентури шума Пантић С. Дамјан 1 8 И
30. Премер стабала и шумских састојина Пантић С. Дамјан 3 8 И

Подмодул М1.5 – Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне

Р.б Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
31. Механизација у коришћењу шума Ћупрић Ненад 1 8 И
32. Коришћење шума под посебним режимом заштите Даниловић Н. Милорад 2 8 И
33. Оптимизација шумске путне инфраструктуре Даниловић Н. Милорад
Златaновић С. Милорад
3 8 И
34. Организација, технологија грађења и управљање изградњом објеката у шумарству Златaновић С. Милорад   2 8 И
35. Планирање газдовања ловиштима Гачић П. Драган 1 8 И
36. Гајење дивљачи Гачић П. Драган 3 8 И
37. Екологија дивљачи Гачић П. Драган 2 8 И
38. Технике и технологије у коришћењу шума Даниловић Н. Милорад 3 8 И

Подмодул М1.6 – Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Р.б Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
39. Педологија Кнежевић Н. Милан 1 8 И
40. Опасне и штетне материје у животној средини Кнежевић Н. Милан
Кошанин Д. Оливера
3 8 И
41. Деградација, заштита, коришћење и мелиорације земљишта Кнежевић Н. Милан
Белановић Б. Снежана
Кошанин Д. Оливера
2 8 И
42. Бонитирање и картирање земљишта Кнежевић Н. Милан
Кошанин Д. Оливера
3 8 И
43. Дендрологија Цвјетићанин И.Раде
Перовић Марко
1 8 И
44. Флористички диверзитет Србије Цвјетићанин И.Раде
Новаковић-Вуковић Маријана
2 8 И
45. Фитоценологија Цвјетићанин И.Раде 3 8 И
46. Типолошке основе у намени шума Милошевић К. Рајко 3 8 И

Подмодул М1.7 – Гајење шума

Р.б Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
47. Гајење шума брдско-планинског подручја Крстић Р. Милун 1 8 И
48. Гајење низијских шума Бобинац T.  Мартин 1 8 И
49. Узгојна аналитика Крстић Р. Милун 2 8 И
50. Гајење шума посебне намене Крстић Р. Милун 3 8 И
51. Примењена екоклиматологија у гајењу шума Крстић Р. Милун
Бабић П. Виолета
2 8 И

Oбавезни предмети на свим модулима

Р.б Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ Т
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање 1 Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Израда пројекта докторске дисертације Сви предавачи на курсу 2 8 О
  Семинарски рад Сви предавачи на курсу 2 6 О
  Одбрана пројекта дисертације Сви предавачи на курсу 3 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање2 Сви предавачи на курсу 3 8 О
  Публиковање научног рада 1 у водећем домаћем часопису категорије М52 или М53 Сви предавачи на курсу 3 4 О
  Учешће на домаћем научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 3 4 О
  Реферисање о напретку истраживања Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 3 Сви предавачи на курсу 4 10 О
  Пријава дисертације Сви предавачи на курсу 4 8 О
  Публиковање научног рада 2 у водећем домаћем часопису категорије М51 Сви предавачи на курсу 4 6 О
  Учешће у настави на основним студијама или учешће у сегменту неког од актуелних пројеката Министарства за просвету и науку Р. Србије Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 4 Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Учешће на међународном научном скупу са рефератом Сви предавачи на курсу 5 8 О
  Рад на тексту дисертације 1 Сви предавачи на курсу 5 6 О
  Рад на тексту дисертације 2 Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Израда докторске дисертације Сви предавачи на курсу 6 10 О
  Рад на припреми одбране дисертације Сви предавачи на курсу 6 5 О
  Публиковање рада у часопису на SCI листи Сви предавачи на курсу 6 10 О