+

Floristički diverzitet Srbije

Šifra predmeta: DM1.6111G
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.6.- Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene master studije

je da studenti nauče najznačajnije biljne vrste u različitim ekosistema Srbije

Znanja stečena na predmetu Floristički diverzitet Srbije služe studentima za održivo upravljanje šumskim resursima, u zaštiti i unapređivanju životne sredine.

Teorijska nastava

Na predavanjima (kabinetska nastava) daje se pregled diverziteta flore Srbije, istorijskih  činilaca formiranja biodiverziteta, centara biodiverziteta, endemičnosti i reliktnosti flore. Predlažu se mere koje treba preduzeti za zaštitu florističkog diverziteta. Poseban akcenat se stavlja na fitoindikatore različitih ekosistema Srbije. Obrađuje se pojam fitoindikatora. Proučava se interakcija biljnih organizama i spoljašnje sredine, adaptacije biljaka na stanišne uslove i ekološka valenca. Proučavaju se životne forme biljaka, fitocenološki elementi i ekološke serije kao indikatori stanišnih uslova. Navodi se primena indikatorskih vrednosti biljaka. Vrši se detaljno proučavanje pojedinačnih najznačajnijih fitoindikatora u ekosistemima Srbije.