+

Primenjena zoologija

Šifra predmeta: DM1.2121G
Studijski program: Šumarstvo - Šumarstvo - Podmodul 1.2. Zaštita šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske studije Šumarskog fakulteta i diplomske akademske studije iz Gajenja šuma, biljna proizvodnja, zaštita i ekologija

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o životinjama koje obitavaju u šumi.

Studenti će detaljno upoznati pojedine grupe životinja, njihove štetne predstavnike  i posebno mere borbe protiv njih, kako bi u praksi mogli da determinišu i primene odgovarajući način suzbijanja ili sprečavanja njihovog štetnog delovanja.  

Pored štetnih insekata, u šumi mogu da pričine relativno velike štete i druge grupe životinja. Zato se studenti detaljno upoznaju sa crvima, posebno nematodama, mekušcima, grinjama, stonogama, glodarima, sisarima i pticama.