+

Trgovina šumskim proizvodima

Šifra predmeta: DM1.3121V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.3. Ekonomika i organizacija šumarstva
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije iz oblasti „Šumarstvo - Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima“ i položeni ispiti iz svih obaveznih predmeta.

Treba da pruži potrebna znanja iz oblasti prometa drvetom i drugim šumskim proizvodima, čime se omogućava da se na tržištu na najbolji način valorizuje proizvodni program, odnosno upućuje u metode i tehnike trgovine šumskim proizvodima, trgovačku dokumentaciju i institucije koje učestvuju u prometu šumskih proizvoda.

Znanja vezana za prodaju drveta i primenu tehnika trgovine drvetom, za poznavanje trgovačke dokumentacije (poznavanje vrsta ugovora, načina sklapanja i realizacije), poznavanje uloge i vrste banaka i njihova uloga u plaćanju pri realizaciji trgovačkih ugovora i poznavanje rasporeda šumskih resursa i svetskog drvnog tržišta (proizvodnja i potrošnja drveta i glavni tokovi trgovine drvetom).

Teorijska nastava: Tri osnovna dela – oblici prodaje drveta i tehnika trgovine drvetom, trgovačka dokumentacija i banke i njihova uloga u prometu šumskih proizvoda i šumsko-privredna geografija. U prvom delu se uče osnovni oblici prodaje šumskih proizvoda i tehnike prodaje šumskih sortimenata i drugih šumskih proizvoda, sa posebnim naglaskom na licitacije u šumarstvu. U drugom delu materije izučavaju se ugovori i ostala dokumentacija, vezana za kupoprodaju drveta, zatim međunarodne trgovinske komore, arbitraže i rešavanje reklamacija u međunarodnoj trgovini drvetom, kao i o uloga i funkcije banaka u trgovini drvetom. U trećem delu se izučava raspored šumskih pojaseva na planeti i šumski ekoregioni, kao i drvno tržište, odnosno svetska proizvodnja i potrošnja drveta i glavni tokovi trgovine drvetom..

Praktična nastava: Obrada izabrane teme kroz seminarski rad, priprema i prezentacija sadržaja, diskusija sa nastavnicima i drugim doktorantima.