+

Biorafinacije lignoceluloznih materijala

Šifra predmeta: DM2.3121B
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.3. Hemijsko mehanička prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Razumevanje hemije lignoceluloznih materijala sa stanovišta idustrije bioproizvoda. Ovladavanje fazama postupaka predtretmana uz sagledavanje uticaja između hemijskog sastava lignoceluloznog materijala i složenosti tretmana biomase za proizvodnju bioproizvoda.

Studenti se osposobljavaju da procene rezultate postupaka predtretmana; da predlože odgovarajući predtretman za različite tipove lignoceluloznih materijala i sagledaju alternativne mogućnosti dobijanja bioproizvoda. Osposobljenost za kritično proučavanje literature iz oblasti predtretmana lignoceluloznih materijala.

Predavanja, praktični rad i istraživanja iz oblasti biorafinacije sa posebnim osvrtom na postupke predtretmana lignoceluloznih materijala, kao što su drvo i ostaci poljuprivredne prerade. Sagledavanje hemijskog sastava ekstrakovanog materijala i biomase, pre i nakon primene predtretmana, u svetlu savremenih bioobnovljivih tehnologija. Razmatranje moguđnosti buduće primene tretiranih ekstrakovanih materijala i biomase, a na osnovu dostupnih literaturnih podataka.