+

Energetika drvne industrije

Šifra predmeta: DM2.4112B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.4 Mašine i uređaji u prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Osposobiti buduće doktore nauka da uđu u polje istraživanja primenjene energetike i energetske efikasnosti u pogonima za preradu drveta.

Osposobljavanje studenata doktorskih studija da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu da rade na projektima poboljšanja iskorišćenja drvne biomase u energetske svrhe i energetske efikasnosti u pogonima za preradu drveta.

Karakteristike, toplotna svojstva i vrste drvne biomase. Količine i energetski potencijal ostataka iz šumarstva i drvne industrije. Proizvodnja primarnih drvnih goriva (sečka, briketi, peleti…); Proizvodnja goriva druge generacije (drvni gas, sintezni gas, DME, FT dizel…). Energetske potrebe u pogonima prerade drveta. Poreklo energije. Životni ciklus pojedinih vrsta goriva koja se koriste. Uticaj korišćenja različitih energenata i njihov uticaj na okolinu. Zakonski okvir, međunarodne smernice u vezi sa karakterističnim vrstama energenata, posledicima njihovog korišćenja s obzirom na životnu sredinu (zagađenja, emisija, rukovanje ostacima posle upotrebe). Proizvodnja toplotne energije (toplovodni, vrelovodni i uljni kotlovi i korišćenje zasićene ili pregrejane vodene pare). Energenti za proizvodnju toplotne energije. Električna energija: snabdevanje iz distributivne mreže i sopstvena proizvodnja. Korišćenje električne energije u pogonima prerade drveta. Sistemi regulacije frekvencije, napona i cos φ struje iz mreže. Pogonski motori naizmenične i jednosmerne struje, njihove karakteristike, uslovi rada i mere sigurnosti. Osnovni načini racionalizacije potrošnje aktivne električne energije i smanjenje vršnog opterećenja. Kogeneracija. Principi rada parnih i gasnih motora, spiling motora, stirling motora, gasnih i parnih turbina, gorivih ćelija. Korišćenje toplotne energije potrebne za rad sušara, parionica i ostalih potrošača toplotne energije; Karakteristike hidrauličkih i pneumatskih sistema u pogonima za preradu drveta. Mogućnosti zagađivanja, skladištenja i reciklaže iskorišćenog ulja. Kompresorske stanice, sistem za snabdevanje pogona sabijenim vazduhom, posebni zahtevi. Pneumatski transport. Energetske potrebe i nužnosti njihove racionalizacije. Energetska efikasnost u drvnoj industriji. Uvođenje sistema praćenja i kontrole potrošnje energije u preduzećima drvne industrije. Problematika otpadnih voda, dimnih gasova, pepela, mulja i drugih ostataka iz energetskih postrojenja ili nakon iskorišćenja energije određenog medijuma. Primena ostalih obnovljivih izvora energije u drvnoj industriji.