+

Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta

Šifra predmeta: DM2.1111B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Da je upisao doktorske studije iz uže naučne oblasti Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta i uspešno savladao materiju koja se izučava u okviru predmeta Metodologija I tehnike NIR-a i Statistika.

Izučavanjem ovog predmeta studenti stiču saznanja o upravljanju preduzećima za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta. Klasifikacija materije o upravljanju data je prema upravljačkim funkcijama, što predstavlja analitički okvir koji se koristi u celom svetu. Preuzimanjem ovih funkcija, budući doktori prerade drveta, u svojstvu istraživača ili menadžera, mogu značajno da doprinesu postizanju boljih rezultata u preduzeću, putem stvaranja okruženja za efektivnu i efikasnu delatnost pojedinaca koji rade zajedno u skupovima.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti, omogućiće inženjerima drvne industrije da aktivno učestvuju u upravljanju preduzećima za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta.

Uvod, razvoj mišljenja o menadžmentu, priroda menadžmenta, menadžerski poslovi i potrebna znanja, strateški menadžment, planiranje, organizovanje, vođenje, komuniciranje, radna motivacija, odlučivanje.