+

Nedestruktivni metodi ispitivanja drveta

Šifra predmeta: DM25112A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.5. Primarna prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima u primeni nedestruktivnih metoda u ispitivanju svojstava drveta koja su neophodna za dalji naučni rad.

Osposobljenost studenta da, koristeći stečena teorijska i praktična znanja, ima naučni pristup u primeni nedestruktivnih metoda ispitivanja svojstava drveta i kritički razmatra probleme iz ove oblasti.

Teorijska nastava: Uvod u nedestruktivne tehnike ispitivanja materijala. Osnovne hipoteze nedestruktivnog testiranja. Prednost nedestruktivnog ispitivanja u odnosu na klasične-destruktivne metode Upoznavanje sa metodama. Analiza dosadašnjih rezultata. Primena nedestruktivnih metoda u proceni fizičkih svojstava drveta. Određivanje anatomskih i hemijskih karakteristika drveta pomoću nedestruktivnih metoda. Procena mehaničkih svojstava primenom nedestruktivnih metoda. Statistička analiza procene svojstava drveta pomoću nedestruktivnih metoda. Statističko modeliranje svojstava drveta određenih pomoću nedestruktivnih metoda. Primena linearne i multivarijacione regresije. Analiza dobijenih modela. Primena nedestruktivnih metoda u određivanju svojstava modifikovanog drveta.

Praktična nastava:  Uzorkovanje i priprema uzoraka za nedestruktivno testiranje. Laboratorijsko određivanje svojstava drveta. Primena ultrazvučne energije. Širenje talasa (brzina, apsorpcija, otpronost, frekvencija). Akustično testiranje drveta. Dinamički i statički modul elastičnosti. Nedestruktivne tehnike zasnovane na vibracionim metodama. Primena elektromagnetnog zračenja u predviđanju svojstava drveta. Određivanje svojstava drveta pomoću promene boje. Primena refleksionog zračenja. Primena transmisionog zračenja. Određivanje svojstava pomoću infracrvenog zračenja. Primena bliske i daleke infracrvene oblasti. Primena X zračenja. Snimanje i tomografija sa X zracima ili neutronima. Densitometar. Izrada statističkih modela. Analiza dobijenih modela primenom linearne i multivarijacione regresije. Primena statističkih pokazatelja u oceni dobijenih modela. Primena nedestruktivnih metoda u određivanju svojstava modifikovanog drveta