+

Reologija drveta

Šifra predmeta: DM25112B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.5. Primarna prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Osposobiti buduće doktore nauka da uđu u polje istraživanja reologije drveta kao i upoznati ih sa najnovijim naučnim dostignućima iz ove oblasti.

Osposobljavanje studenata doktorskih studija da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu dalje da se bave naučnim izučavanjem mehaničkih i reoloških svojstava drveta kao i da stečena znanja mogu primeniti u praksi.

Mehanička svojstva drveta. Uticaj vremena na mehanička svojstva drveta. Tečenje materijala. Opšta teroija tečenja. Deformacije drveta pri delovanju kratkotrajnih opterećenja. Deformacije drveta pri delovanju dugotrajnih opterećenja. Matematička predstava reoloških zbivanja. Mašine za ispitivanje tečenja. Merenje deformacija pod dejstvom stičkog i dinamičkog opterećenja. Relaksacija napona.Trajanje napona. Zamor. Tečenje pod stalnim naponom. Tečenje pod promenljivim naponom. Komparacija tečenja pod stalnim i promenljivim naponom. Komparacija dilatacija kod stalnih i proemljivih napona. Uticaj uslova sredine na reološka svojstva drveta. Uticaj temperature. Direktan uticaj temperature. Uticaj promenljive temperature. Uticaj vlažnosti. Direktan uticaj vlažnosti. Uticaj promenljive vlažnosti. Mehano-sorpcioni efekat kod drveta.