+

Troškovi i kalkulacije u proizvodnji nameštaja i proizvoda od drveta

Šifra predmeta: DM2.1131A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Da je upisao doktorske studije iz uže naučne oblasti Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta i uspešno savladao materiju koja se izučava u okviru predmeta Metodologija I tehnike NIR-a i Statistika.

Cilj kursa predstavlja osposobljavanje studenata za razumevanje značaja i uticaja pojedinih kategorija troškova na cenu koštanja proizvoda u drvnotehnološkim procesima kao i uticaja troškova na poslovno odlučivanje.

Ovladavnje znanjima koja se odnose značaj i ulogu pojedinih kategorija troškova u poslovnom odlučivanju.

Kurs sadrži materiju koja se odnosi na proizvodne funkcije proizvodnje različitih kategorija nameštaja i proizvoda od drveta sa ciljem definisanja oblika i intenziteta uticaja najznačajnijih faktora na efekte proizvodnje tih proizvoda (ekonometrijski modeli). U drugom delu obrađuju se različite metode kalkulacija troškova uključiv: kalkulacije cene koštanja proizvoda u procesu pilanske prerade drveta, proizvodnje furnira, građevinske stolarije, podova od drveta, stolica i ostalih kategorija nameštaja, kuća od drveta kao i izvoznih kalkulacija u trgovini drvetom i proizvodima od drveta. Treći deo sadrži materiju koja se odnosi na računovodstveni sistem preduzeća u smislu njegove uloge, značaja, strukture i principa funkcionisanja. Poseban deo kursa odnosi se na obračun poreza i taksi, marže i prodajne cene. Uticaj troškova na poslovno odlučivanje obuhvata analizu praga rentabilnosti, novčanih tokova i analizu poslovanja preduzeća (bilansi, finansijski i tržišni pokazatelji).

Studijski istraživački rad: sprovođenje istraživanja u skladu sa zadatom temom.