+

Upravljanje kvalitetom u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

Šifra predmeta: M41118B
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov:

Ovladavanje osnovnim znanjima o karakteristikama i značaju kvaliteta za uspešnu realizaciju projekata za zaštitu  zemljišnih i vodnih resursa.  Cilj kursa je sticanje veština potrebnih za upravljanje kvalitetom, inženjering kvaliteta i sistem kvaliteta životne sredine, od osnovnih karakteristika procesa upravljanja kvalitetom do principa, novoa i metoda za upravljanje kvalitetom i zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Stečena znanja o načelima, principima i strategijama za uspešno upravljanje kvalitetom u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Stečene veštine za izradu strategije i politike kvaliteta u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa i primeni  metoda za planiranja, obezbeđenje i kontrolu kvaliteta tehnoloških procesa u realizaciji konzervacionih mera i radova.

Teorijska nastava:

Definicije kvaliteta, Osnovne faze definisanja i određivanja kvaliteta, Kvantitativne i kvalitativne karakteristike kvaliteta, Procesi upravljanja kvalitetom u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, Strateško planiranjei kvalitet, Procesi upravljanja kvalitetom, Planiranje kvaliteta (proces definisanja projekzovanog kvaliteta), Alati i tehnike planiranja kvaliteta, Obezbeđenje kvaliteta, Kontrola kvaliteta, Alati i tehnike za kontrolu kvaliteta, Troškovi kvaliteta (troškovi izazvani greškama, troškovi vezani za prevenciju grešaka), Sistem upravljanja kvalitetom (QMS)- podsistemi, Dokazi o usaglašenosti sa standardima kvaliteta – sertifikacija, akreditacija, Kvalitet projekata za konzervaciju zemljišta i voda.

Izrada master rada.

Praktična nastava:

Rešavanje praktičnih zadataka iz oblasti primene  alata  kvaliteta (kontrolne liste, dijagram toka, pareto dijagram, dijagram uzroka i posledica, dijagram rasipanja) i tehnika kvaliteta (statističko upravljanje procesom, FMEA-analiza tipa i uticaja grešaka, QFD- tehnika i vrste  QFD matrica), ISO standardi – standardi zaštite životne sredine, serija standarda   ISO 14000

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.