+

Trgovina šumskih proizvoda

Šifra predmeta: MŠ71105/a
Studijski program: Šumarstvo - Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Opšti uslov i propisani minimalni broj od ukupnog broja poena sa osnovnih studija.

Kroz ovaj predmet student će se upoznati sa prometom drveta i drugim drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima, što će mu omogućiti uspešno rešavanje zadataka i problema iz oblasti trgovine i robne razmene u oblasti šumarstva.

Predmet omogućava raspolaganje znanjima koja omogućavaju uspešno rešavanje problema i zadataka koji ih očekuju u šumarskoj praksi vezanih za promet drveta, drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda. U okviru predmeta izučavaće se: Robni promet i trgovina; Unu­tra­šnji robni promet; Spoljnotrgovinski promet; Oblici prodaje drveta ; Tehnički i trgo­vački standardi u šumarstvu; Dokumenta u trgovini drvetom; INCOTERMS pravila u međunarodnoj trgo­vini drvetom; Sporovi i njihovo rešavanje; Trgovinski ugovori; Plaćanje i instrumenti plaćanja pri realizaciji trgovačkih ugovora i sl.