+

Master rad

Šifra predmeta:
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov: Položeni svi ispiti predviđeni nastavnim planom master akademskih studija, a procedura prijave teme i same odbrane regulisana je internim PRAVILNIKOM o postupku izrade i odbrane master rada (2010).

Cilj izrade  master rada je završna provera kvalifikovanosti studenta u odnosu na ishod učenja. Master rad je koncipiran kao samostalan rad studenta u opredeljenoj oblasti stručnih predmeta,  u oblasti šumarstva koji su matični na Šumarskom fakultetu. U okviru izrade master rada proverava se i ocenjuje sposobnost studenta da rasuđuje, uočava, analizira i rešava konkretne praktične probleme koji se odnose na najširi koncept održivog upravljanja ukupnim potencijalima šuma u šumskim područjima a u najužoj su vezi sa dotadašnjim edukovanjem, tokom  master akademskih studija. Rad najčešće podrazumeva kombinaciju terenskog i kancelarijskog rada s obzirom na specifičnost šume i šumarstva kao struke.

Očekivani rezultat pri izradi master radova je vezan za uspešno savladavanje praktičnih problema inženjerske struke u šumarstvu a kroz: definisanje zadatka, odabir objekta istraživanja, učenje korišćenja literature i dosadašnjih rezultata istraživanja u konkretnoj oblasti i problematici, postavljanje problema, odabir metodskog postupka, definisanje sadržaja, prikupljanje informacija, obrada,  analiza i ocena u problemskom smislu i predloženo praktično rešenje sa zaključkom.U odnosu na ovaj opšti koncept postupak može da obuhvati samo jedan od segmenata i završi se na konstataciji stanja i njegovoj oceni bilo kog indikatora koji se odnosi na karakteristike šumskih ekosistema ili  dejstva u njima.

Master rad može da se integriše i realizuje u okviru odgovarajućih istraživačkih projekata prevashodno razvojnog karaktera, iz odgovarajuće oblasti šumarske struke.

 

Master rad predstvlja istraživački rad studenta u kome se on upoznaje sa metodologijom istraživanja u oblasti šumarstva.., Nakon obavljenog istraživanja student priprema master rad u formi koja sadrži sledeća poglavlja: Sadržaj,Uvod, Zadatak rada i sadržaj istraživanja u odabranoj tematskoj oblasti, Opis primenjenog metodskog postupka,Opis objekta istraživanja,Teorijski deo i (ili) Eksperimentalni deo, Prikaz rezultata i diskusija, Zaključak, Pregled literature.