+

Metode i tehnike istraživanja u korišćenju šumskih i lovnih resursa

Šifra predmeta: MŠ2101
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 3
Uslov:

Sticanje teorijskih  i praktičnih znanja o metodama koje se primenjuju u oblasti korišćenja šumskih i lovnih resursa

Osposobljenost studenata za obavljanje usko-stručnih poslova iz oblasti korišćenja šumskih i lovnih resursa

Metode normiranja rada u iskorišćavanju šuma. Načini merenja buke, vibracija i opterećewa radnika. Načini merenja mehaničkih veličina šumskih mašina  te upotreba telemetrijskih merni sistema. Modeli otvaranja šuma  kompjutorskim simulacijama. Metode planiranja tehnoloških operacija seče, izrade i transporta šumskih sortimenata. Modeli proizvodnje u iskorišćavanju šuma.Metode merenja utroška goriva i maziva. Metode određivannja vlagei i granulometrijskog sastava ivera. Metode sakupljanja nedrvnih šumskih proizvoda. Klasičan metod projektovanja puteva,Metod direktnog projektovanja šumskih puteva na terenu (uprošćeni metod),Savremene metode projektovanja puteva,Klasičan metod projektovanja mostova na šumskim putevima.Utvrđivanje brojnosti i strukture populacija važnijih vrsta sitne i krupne divljači (potpuno i delimično prebrojavanje). Indirektne metode utvrđivanja brojnosti divljači (tragovi divljači, ekskremeti, oglašavanje divljači, uzimanje hrane na hranilištu). Procena starosti krupne divljači u lovištu (morfološko-anatomska, etološka i sociološka obeležja starosti). Procena trofejne vrednosti krupne divljači u lovištu. Metode određivanja starosti ulovljenih jedinki (razvoj i istrošenost stalnih zuba, brojanje naslaga (slojeva) u dentalnom cementu, težina osušenih očnih sočiva). Metode utvrđivanja prehrambenog potencijala lovišta.Metode utvrđivanja opsega i intenziteta štete od divljači