+

Kvalitet sirovine i pilanskih proizvoda

Šifra predmeta: TMPM1B1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje sa standardima za klasifikaciju sirovine i pilanskih sortimenata. Iskorišćenje sirovine. Upoznavanje sa različitim tehnikama i tehnologijama za pilansku preradu četinara i tvrdih i mekih lišćara. Teorijski i praktični rad na klasifikaciji sirovine i gotovih pilanskih proizvoda.

Sticanje znanja i osposobljavanje za klasifikaciju sirovine i pilanskih proizvoda, kao i ovladavanje tehnikama pilanske prerade u cilju što boljeg vrednosnog iskorišćenja raspoložive sirovine.

Teorijska nastava: 

Uticajni faktori na kvalitet drveta: genetski, uzgojni, eksploatacioni. Sirovinska osnova i kvalitet sirovine za pilansku preradu drveta. Standardi za trupce i rezanu građu četinara i lišćara. Stovarište trupaca: prijem sirovine, merenje i klasiranje. Piljenje drveta: osnove primarnog piljelja za četinare i za lišćare standardnih i vanstandardnih dimenzija. Vrste proizvoda pilanske prerade. Kvantitativni, kvalitativni i ekonomski pokazatelji uspešnosti rada na pilanama.

Praktična nastava: 

Vežbe – Upoznavanje sa važećim standardima za klasifikaciju sirovine i pilanskih sortimenata. Upoznavanje sa različitim tehnikama i tehnologijama za pilansku preradu četinara i tvrdih i mekih lišćara. Klasifikacija sirovine i gotovih pilanskih proizvoda. Terenska nastava – Obilazak postrojenja za pilansku preradu drveta i praktičan rad na sortiranju i klasiranju oblovine, rezane građe i drugih pilanskih sortimenata. Upoznavanje sa različitim mogućnostima prerade naših najvažnijih lišćarskih i četinarskih vrsta. Izrada seminarskog rada.