+

Aerozagađenje i šumska zemljišta

Šifra predmeta: EI33630
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Osnovni cilj nastave je da studente upozna sa mehanizmima i procesima taloženja primarnih i sekundarnih vazdušnih polutanata njihov uticaj na zemljište i destabilizaciju šumskih ekosistema.

Savladavanje sistema monitoringa zdravstvenog stanja šuma (ICPF), monitoringa zemljišta

Teorijska nastava

Vazdušna zagađivanja. Tipovi zagađivača vazduha (primarni i sekundarni).  Disperzija zagađivača vazduha.  Interakcija vazdušnih zagađivanja i šumskih ekosistema.  Štete koje izazivaju vazdušni zagađivači .  Depozicija vazdušnih zagađivanja i trendovi.  Sistem monitoringa zdravstvenog stanja šuma (ICPF)    Acidifikacija šumskih zemljišta.   Modeliranje acidifikacije i eutrofizacije u šumskim  ekosistemima. Procesi globalnog zagrevanja i šumska zemljišta

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe.

Izrada elaborata iz oblasti: Proračun opterećenja šumskih ekosistema osnovnim polutantima. Indikatori ekološkog kvaliteta zemljišta. Proračun rezervi ugljenika u zemljištu. kKitične depozicije sumpora (S) i azota (N) za  zemljišta primenom VSD+ modela

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.