+

Bujični tokovi i erozija (nastavak)

Šifra predmeta: EI33626
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Hidraulika sa hidrologijom, Bujični tokovi i erozija

Upoznavanje sa metodama, objektima  i tehnologijama za uređenje bujičnih tokova i bujičnih slivova i odbrane od bujičnih poplava..

Stečeno znanje o metodama, objektima i tehnologijama za urećenje bujičnih tokova i odbrane od bujičnih poplava

Teorijska nastava

Principi za uređenje bujičnih tokova i bujičnih slivova. Sistemi za uređenje bujičnih tokova i bujičnih slivova. Metode i objekti za uređenje korita bujičnih tokova. Podužni i poprečni objekti. Statički i hidraulički proračuni za objekte za uređenje bujičnih tokova. Sanacija jaruga i urvinskih procesa. Odbrana od bujičnih poplava. Ekološke osnove za uređenje bujičnih tokova.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava:

Tokom vežbi i stručne prakse studenti urade elaborat u vidu projekta za uređenje bujičnog toka sa svim potrebnim proračunima i nacrtima. U okviru predmeta održava se terenska nastava, čiji je program iskazan u za to predviđenoj tabeli.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.