+

Francuski jezik

Šifra predmeta: S1107G
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

Sandra A. Ilić Đorđević

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Srednja škola (8 godina učenja)

Savladavanje stručne terminologije iz oblasti šumarstva i neophodnih sintaksičkih struktura za rad na odgovarajućem stručnim tekstovima.

Osposobljenost studenata da pišu i da koriste stručnu literaturu na francuskom jeziku.

Sistematizacija i obnavljanje glavnih gramatičkih kategorija (vrste članova,množina imenica i prideva,rod prideva, prilozi, vrste zamenica, prezent, perfekt, futur, kondicional, imperfekat, pluskvamperfekat, upotreba participa,pasiv). Obrada tekstova sa naglaskom na stručnoj leksici u okviru sledećih tema:  drvo, hemijski sastav drveta, delovi drveta, glavni predstavnici lišćara i četinara, klimatski faktori, zemljište, ekologija i životna sredina, zaštita okoline.