+

Konzervacija zemljišta

Šifra predmeta: EI33627
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Proučavanje metoda i strategija za održivo upravljanje zemljišnim prostorom;  projektovanje sistema konzervacije zemljišta

Po završetku programa iz predmeta Konzervacija zemljišta, studenti će biti sposobni da:
–  opišu direktne i indirektne efekte procesa degradacije zemljišta;
–  analiziraju modele i vrše proračun gubitaka zemljišta;
–  opišu sistem mera za konzervaciju zemljišta;
–  projektuju sisteme za konzervaciju zemljišta uz primenu IT, analiziraju kompleks problema protiverozione  organizacije teritorije i održivog upravljanja zemljišnim prostorom;
– potpuna osposobljenost studenata za praktično rešavanje problema iz oblasti konzervacije zemljišta i priprema za master studije.

Teorijska nastava

ZEMLJIŠTE KAO PRIRODNI RESURS:  Uloga zemljišnog pokrivača u biosferi (funkcije zemljišta); Ograničenost resursa zemljišta; Stanje i struktura zemljišta u Srbiji; Oblici degradacije zemljišta; Degradacija zemljišta i globalne promene životne sredine; Degradacija zemljišta i društvo.
PROCENA PROIZVODNE I UPOTREBNE VREDNOSTI ZEMLJIŠTA I  ZEMLJIŠNOG PROSTORA: Globalni proces; Osnovni koncepti; Potreba za procenjivanjem proizvodne i upotrebne vrednosti zemljišta; Sistemi klasifikacije; Opis i definicija klasa pogodnosti; Kartiranje pogodnosti zemljišta i zemljišnog prostora; Definisanje šteta od pojedinih oblika degradacije zemljišta.
EROZIJA I PRODUKTIVNOST ZEMLJIŠTA: Uticaj erozije na promene svojstava zemljišta; Kompleksnost odnosa erozija-produktivnost; Procene dugoročnih efekata erozije na produktivnost; Pravci budućih razmatranja odnosa erozija-produktivnost.
PROCENA EROZIONIH GUBITAKA ZEMLJIŠTA: Metode za procenu gubitaka zemljišta; Tipovi modela; Empirijski modeli; Vodna erozija: USLE/RUSLE; Metoda Morgan i Morgan-Finney; Eolska erozija: Metoda Woodruff  i Siddoway;  Metoda Pasaka; Modeli bazirani na fizičkim zakonitostima.
KONZERVACIJA ZEMLJIŠTA: Održivo upravljanje zemljišnim prostorom i konzervacija zemljišta; Pristupi konzervaciji zemljišta; Strategije za kontrolu erozije zemljišta: Dozvoljeni gubici zemljišta; Sistemi konzervacije zemljišta; Postupak planiranja/analiza za izbor strategije konzervacije: Obradiva zemljišta; Travnjaci; Šumska zemljišta; Marginalna (neproduktivna) zemljišta; Sistemi agrošumarstva; Urbana područja. Sistem mera za konzervaciju zemljišta: Agromeliorativne mere (fitomeliorativne mere); Travnjaci kao mera za zaštitu od erozije (funkcije travnih ekosistema, strukturne jedinice travnih ekosistema, travna ledina, njene biomorfološke i funkcionalne karakteristike,  sastavljanje travno-detelinskih smeša, načini formiranja sejanih travnjaka). Mere upravljanja zemljištem (sistemi konvencionalne i konzervacione obrade zemljišta); Tehničke mere (terasiranje zemljišta).
Principi protiverozione organizacije teritorije; Protiverozioni efekti mera u sistemu konzervacije zemljišta.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava:

Praktična nastava se fokusira na analizama pojedinih oblika degradacije zemljišta, izbor klasifikacionog sistema procene pogodnosti zemljišta za korišćenje sa aspekta razvoja pojedinih procesa degradacije kao ograničavajućih faktora, izbor i primenu odabranih modela za proračun gubitaka zemljišta, analizama pojedinih komponenti modela. Projektovanje sistema konzervacije zemljišta, izbor najboljih mera upravljanja i analize protiverozionih efekata u sistemu konzervacije zemljišta. Studenti predstavljaju svoje rezultate u završnim projektima.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.