+

Zaštita florističkog diverziteta

Šifra predmeta: EI32421
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: nema

Upoznavanje sa florističkom raznovrsnošću u različitim ekosistemima Srbije, faktorima koji ugrožavaju floristički diverzitet i merama zaštite.

Poznavanje faktora koji ugrožavaju floristički diverzitet, kao i mera njegove zaštite i očuvanja.

Teorijska nastava

O biodiverzitetu. Klasifikacija biodiverziteta: alfa, beta i gama diverzitet. „Vruće tačke biodiverzitea“. Faktori koji ugrožavaju floristički diverzitet. Floristički diverzitet u osetljivim ekosistemima i područjima. Kategorije ugroženosti i statusa zaštite vrsta. Diverzitet vaskularne flore Srbije. Vrste od međunarodnog značaja, zaštićene, ugrožene, ranjive, retke vrste, endemiti i relikti.  Očuvanje florističkog diverziteta. Mere zaštite florističkog diverziteta.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe.

Diverzitet vaskularne flore Srbije. Zaštita florističkog diverziteta. Kategorije ugroženosti i status zaštite vrsta. Međunarodni sporazumi, standardi, kriterijumi i programi od značaja za očuvanje, održavanje i trajno korišćenje biodiverziteta. Crvena lista flore Evrope, Crvena lista flore Srbije, Bernska konvencija, Vašingtonska konvencija, Bonska konvencija. Kategorije ugroženosti i status zaštite vrsta.