+

Petrografija sa geologijom

Šifra predmeta: PA1105V
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa steknu osnove za niz naučnih disciplinau okviru Pejzažne arhitekture i hortikulture. Sticanje znanja o geologiji, mineralima i stenama koje grade površinski deo planete Zemlje u cilju upoznavanja složenih procesa raspadanja stena, nastajanja zemljišta za rast vegetacije i formiranja reljefa. Za potrebe planiranja predela, poznavanje stena koje učestvuju u građi terena, odnosno, formiranju njegovog reljefa i nastajanju geodiverziteta. Sticanje znanja o bitnim estetskim karakteristikama stena u cilju njihovog korišćenja kao  ukrasnog kamena u pejzažnoj arhitekturi.

Sticanje veština i znanja prepoznavanja minerala i stena. Upoznavanje njihovih bitnih fizičko-mehaničkih karakteristika i estetskih vrednosti. Sticanje osnovnih znanja iz opšte geologije, tektonike i petrografije koji su značajni za genezu i formiranje reljefa terena. Omogućava razumevanje reljefnih i predeonih karakteristika terena u cilju planiranja i uređivanja predela u pejzažnoj arhitekturi i zaštiti geodiverziteta.

Teorijska nastava: Osnovni podaci o građi Zemlje; Karakteristike petrogenih minerala; Petrološke karakteristike stena litosfere; Tehničko-mehanička svojstva stena i njihova primena kao ukrasnog i građevinskog kamena; Raspadanja stena i značaj procesa erozije, transporta i akumulacije raspadnutog materijala na oblikovanje reljefa; Starost stena litosfere; Geotektonski pokreti i egzogeni procesi kao element formiranja reljefa; Karakteristike geotektonskih rejona Srbije.

Praktična nastava: Praktičan rad na makroskopskom prepoznavanju petrogenih minerala i stena iz zbirke fakulteta. Na terenu prepoznavanje minerala, stena i kore raspadanja, upoznavanje sa primenom stena kao ukrasnog kamena.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe