+

Dizajn biljkama

Šifra predmeta: PA3523
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5
Uslov: Dekorativna dendrologija, Ekofiziologija biljaka, Cvećarstvo

Teorijska i praktična znanja u oblasti korišćenja ukrasnih drvenastih biljaka i cveća za dizajniranje zelenih prostora u urbanim uslovima i predelu.  

Sposobnost za samostalnu izradu planova sadnje biljaka u projktima vrtova različitih tipova i namena,  javnih zelenih prostora – parkova i sl.

Teorijska nastava:

Istorija biljnog dizajna (antički, istočni,  renesansni vrtovi).

Proces dizajna biljkama (snimanje postojećeg zelenila i analiza uslova sredine, izbor vrsta biljaka, koncepcija prostornog rasporeda, oblikovanje kompozicionih grupa, izrada plana sadnje, specifikacija sadnog materijala).

Elementi fizičke strukture biljne kompozicije (soliteri, linijsko zelenilo, grupe, masivi, parterni oblici zelenila, posebni oblici).

Vizuelne karakteristike biljaka: veličina, oblik, tekstura i oblik lišća, boja, cvetanje, sezonske promene biljaka i uticaj na kompoziciju.

Biološke karakteristike biljaka značajne za dizajn zelenila: dimenzije krošnji i gustina sadnje, dimenzije korena, životni oblici, fenološke promene…). Dinamika biljaka i uticaj na kompoziciju zelenila (sezonske promene, hortikulturni vek biljaka, razlike u brzini rasta).

Ekofiziološka svojstva, potrebe i zahtevi ukrasnih biljaka za pojedinim činocima spoljašnje sredine (voda, svetlost, zemljište, hraniva i dr.) kao sastavna komponenta biljnog dizajna. Uslovi sredine, mikroklima, zemljište, vlaga, insolacija, ekspozicija, konfiguracija i sl. Tolerantnost i otpornost  na stresne činioce, ekstremne temperature, aerozagađenje, soli, reakciju supstrata, sušu, plavljenje, štetočine, bolesti  i sl.

Tehnički aspekt biljnog dizajna (položaj i dimenzije biljaka u odnosu na instalacije, objekte, staze, potrebe održavanja i sl.).

Osnovni principi biljnog dizajna: ugao posmatranja, kombinovanje tipova zelenila; kombinovanje veličina, oblika, boja, teksture, perioda cvetanja i dr. sezonskih promena biljaka; kombinovanje po brzini porasta i gustini sadnje; kombinovanje po načinu nege (topijarne i slobodne forme), kompozicija biljaka zavisno od stila (pejzažni, formalni) i sl. Osnovni principi pri izboru biljaka: bioekološki principi: mikroklima, uticaj budućeg opterećenja površine i nivoa održavanja, vizuelno-estetski principi (ambijent, okolna arhitektura, stil oblikovanja, raspoloživ prostor, estetske osobine biljaka i njihovi efekti).

Standardi sadnog materijala za formiranje planova sadnje i listu (specifikaciju) biljaka.

Dizajn biljkama u specifičnim uslovima: plavna područja, sušna staništa, više nadmorske visine, vertikalno ozelenjavanje…

Praktična nastava (drugi oblici nastave):

Studenti tokom semestra rade projekte čije je težište biljni dizajn, vodeći računa o procesu izrade projekta od snimanja postojećeg stanja zelenila, analize uslova sredine, koncepta rešenja, oblikovanja kompozicionih grupa, izrade detalja, do finalizacije plana sadnje i formiranja detaljne specifikacije sadnog materijala. Tokom vežbi studenti izrađuju liste biljaka za specifične potrebe biljnog dizajna (prema dimenzijama i rastojanjima sadnje, uslovima sredine, vizuelnim karakteristikama i sl.).