+

Planiranje i uređivanje predela

Šifra predmeta: PA4736
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 10
Uslov: Predeona ekologija, Osnove urbanizma

Cilj predmeta je da student savlada zadatke, metode i instrumente planiranja predela kroz  primenu predeono-ekološke teorije. Pored toga, cilj je da primeni stečena znanja kroz faze izrade plana predela sa posebnim osvrtom na planiranje rekreacije i zaštite prirode.  

Ishod predmeta su sposobnosti za izradu plana predela kroz faze (analiza, dijagnoza, sinteza), savladane tehnike i metode analize i vrednovanja predela, kao i sposobnosti za primenu znanja iz oblasti rekreacije i zaštite prirode.

Teorijska nastava: Teorijska i metodološka osnova; Evropska i domaća legislativa; Primeri planiranja predela; Analiza predela; Potencijali predela; Osetljivost predela; Osnovne tehnike analize i vrednovanja predela; Planerska hipoteza i koncept; Planiranje rekreacije; Planiranje zaštite prirode.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – stidio. Izrada plana predela kroz faze: Definisanje područja plana predela; Formiranje zadatka i ciljeva plana predela; Obilazak terena; Hipoteze plana predela; Korišćenje tematskih karata; Izrada tematskih karata za područje plana predela; Vrednovanje pogodnosti područja plana predela; Vrednovanje postojećih i potencijalnih konflikata za rekreaciju i zaštitu prirode; Izrada SWOT analize i Koncepta; Predlog plana predela; Razrada mera uređenja i nege predela.

Materijalu za nastavu možete pristupiti OVDE.