+

Vegetacija pejzaža

Šifra predmeta: PA3522
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Hortikulturna botanika

Upoznavanje sa osnovnim vegetacijskim karakteristikama i diverzitetom vegetacije Srbije. Usvajanje znanja iz florističke strukture, biljnogeografskih odlika i životnih formi šumskih, livadskih, ruderalnih, pašnjačkih i invazivnih biljnih zajednica značajnih za pejzaž i njegovu obnovu.

Poznavanje strukture i ekoloških karakteristika fitocenoza kao i funkcionalnih odnosa biljnih zajednica i pejzaža.

Teorijska nastava O vegetaciji i diverzitetu vegetacije Srbije. Floristička analiza najrasprostranjenijih šumskih zajednica Srbije. Livadske zajednice: dolinske, planinske, visokolaninske livadske zajednice, zajednice močvarnog karaktera. Vegetacija pašnjaka. Ruderalne zajednice. Zajednice sa invazivnim vrstama. Funkcionalni odnosi biljnih zajednica u pejzažu. Reintrodukcija vrsta u pejzažu.

Praktična nastava: Analiza različitih tipovi livadskih, šumskih, močvarnih, ruderalnih i invazivnih zajednica. Prikaz strukture zajednica sa biljnogeografskim odlikama i životnim formama.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe