+

Endemične i ugrožene drvenaste vrste u Srbiji

Šifra predmeta: Š2322V
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni/III semestar
Broj ESPB: 4
Uslov: Dendrologija

Cilj predmeta Endemične i ugrožene drvenaste vrste u Srbiji je da studente detaljno upozna sa endemičnim i ugroženim drvenastim vrstama koje od prirode rastu na prostoru Srbije

Znanja stečena na predmetu Endemične i ugrožene  drvenaste vrste Srbije  služe kao dopuna znanjima stečenim iz Dendrologije, a poslužiće za zaštitu retke u ugrožene dendroflore u Srbiji

Teorijska nastava

Na predavanjima (kabinetska nastava) proučava se biodiverzitet flore Srbije, stepen i sentrri endemizma. Navode se ugrožavajući faktori florističkog diverziteta. Definišu se IUCN kategorije ugroženosti vrsta i vrši se njihovo razrstavanje. Navode se potrebne mere zaštite biljnih vrsta. Proučavaju se pojedinačne endemične i ugrožene drvenaste vrste u flori Srbije, njihova morfologija, horologija, fenologija, ekologija, navodi se stepen ugroženosti i preduzete mere zaštite.

Praktična nastava

Na vežbama studenti uče da determinišu endemične i ugrožene drvenaste vrste po morfološkim svojstvima i da ih međusobno razlikuju.