+

Oplemenjivanje biljaka

Šifra predmeta: Š2422A
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: odslušan predmet Šumarska genetika

Savladavanje principa, metoda i tehnika oplemenjivanja biljaka u kombinaciji sa teorijskim znanjem iz genetike.

Poznavanje principa, metoda i tehnika stvaranja novih kulturnih biljaka.

Teorijska nastava 1.Uvod: definicija, istorijat, osnovne etape u razvoju oplemenjivanja biljaka, multidisciplinarnost oplemenjivanja, značaj, zadaci i ciljevi oplemenjivanja biljaka (2); 2. Polazni materijal: diverzitet, florističke oblasti; sistematika kao osnova za izbor polaznog materijala, izvori genetičke varijabilnosti polaznog materijala, varijabilnost, introdukcija; razmnožavanje polaznog materijala (6); 3.Načini oplemenjivanja biljaka; kriterijum za izdvajanje plus stabala; postupak pri izdvajanju plus stabala; hibridizacija; heterozis; indukovane mutacije; kalemljenje, kultura tkiva i ćelija; fuzija protoplasta; genetički inženjering (14); 4. Kvantitativna i kvalitativna svojstva (4); 5. Primena genetičkih markera u oplemenjivanju biljaka: klasifikacija genetičkih markera; karakteristike i vrste molekularnih markera; princip elektroforeze; PCR; upotreba genetskih markera u oplemenjivanju (4).

Praktična nastava: Načini oplemenjivanja biljaka: Individualna selekcija – praktične vežbe na terenu; Utvrđivanje kvaliteta polena – praktične vežbe; Utvrđivanje heterotičnog efekta – praktične vežbe; Autovegetativno razmnožavanje – upoznavanje sa konkretnim primerima u staklari na na okućnici Šumarskog fakulteta; Heterovegetativno razmnožavanje-kalemljenje odvojenom grančicom–praktično uvežbavanje metoda kalemljenja; Heterovegetativno razmnožavanje-kalemljenje pupoljkom–praktično uvežbavanje metoda kalemljenja (12); 4. Kvantitativna i kvalitativna svojstva: Analiza kvantitativnih svojstava – sakupljanje materijala i izrada elaborate (6); Primena genetičkih markera u oplemenjivanju biljaka: Utvrđivanje genetičke distance između analiziranih genotipova primenom molekularnih markera – praktične vežbe (2).