+

Šumska hidrologija

Šifra predmeta: Š2423V
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Bez uslova

Sticanje osnovnih znanja o kruženju vode u prirodi, odnosno o uticaju šumskih ekosistema na kopnenu fazu kruženja vode, sa osvrtom na složene odnose između atmosferskih taloga i šumskih ekosistema koji za posledicu ima prinos korisnih voda.

Izučavanjem predmeta studenti se upoznaju sa uticajem šumskih ekosistema na hidrološki ciklus kruženja vode na zemlji.

Teorijska nastava  Uvod u šumsku hidrologiju (istorijski prikaz, cilj i svrha proučavanja). Globalni i opšti hidrološki ciklus, Vodni bilans šumskih fitocenoza i pojedinačnih vrsta šumskog drveća, Atmosferska vlaga i šumski ekosistem (formirnje, padanje, količina i raspored vertikalnih i horizontalnih padavina, topljenje snega, infiltracija i retencija), Intercepcija, Evapotranspiracija (proces, evaporacija, razlika između pošumljenih i golih slivnih područja), Transpiracija (proces, faktori). Površinsko, potpovršinsko i podzemno oticanje, Ukupno i poplavno oticanje, Uticaj šumskih ekosistema na oticanje i retenciju vode. Prinos vode, Obogaćivanje podzemnih voda i izvora, Sprečavanje i ublažavanje poplava. Erozija i sedimentacija, Kvalitet (pojam, merenje) i zagađenje vode, Uticaj šumskih ekosistema na kvalitet voda, Rezultati istraživanja analize kvaliteta atmosferskih padavina i uticaj šumske vegetacije na retenciju depozita. Metode vrednovanje hidrološke funkcije šuma (metod zamene troškova, metod uslovnih jedinica i metod kompleksnog vrednovanja).

Praktična nastava: Hidrološki elementi sliva (topografski uslovi-reljef, geološka i pedološka podloga, vegetacioni pokrivač). Vrste padavina, visina, raspored i vreme trajanja padavina, efektivne padavine, intenziteti. Evaporacija (sa površine zemljišta i ogledala vode). Transpiracija, koeficijent transpiracije. Metode utvrđivanja evapotranspiracije.Oticanje (poplavno, podpovršinsko, podzemno), faktori koji utiču na oticanje, numeričko i grafičko definisanje oticanja, specifično oticanje, koef. oticanja, hidrološko reagovanje sliva, definisanje proticaja malih i velikih voda; Infiltracija i retencija. Prinos korisnih voda šumskih i travnih ekosistema (utvrđivanje prinosa, zapremine i kvaliteta korisnih voda). Obogaćivanje podzemnih izdani; Metod zamene troškova (prof. Prodan). Metod uslovnih jedinica. Metod kompleksnog vrednovanja.