+

Ekologija šuma i gajenje šuma 1

Šifra predmeta: Š3527
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Osnovni, (V, VI), Obavezni
Broj ESPB: 12 (6+6)
Uslov: Šumarska ekoklimatologija, Tipologija šuma

Upoznavanje studenata sa prirodom šume, uticajem osnovnih ekoloških faktora (klimatskih, edafskih, orografskih i biotičkih) na šumu, uticajem šume na ekološke faktore, i značajem ovih faktora za gajenje šuma i primenu osnovnih i kombinovanih metoda i tehnika prirodnog obnavljanja i negovanja šuma.

Osposobljavanje (studenata) slušalaca za: poznavanje prirode šume, ekološkog značaja šuma, uticaja ekoloških faktora na šumu i uticaj šume na ekološke faktore za izradu ekoloških studija i za primenu metoda i tehnika prirodnog obnavljanja i negovanja šuma.

Teorijska nastava : Cilj i zadaci Gajenja šuma, priroda šume, uticaj osnovnih ekoloških faktora na šumu i uticaj šume na ekološke faktore: klimatski činioci i šuma, uslovi zemljišta i šuma, orografski činioci i šuma, biotički činioci i šuma. Bioekološke osobine osnovnih vrsta drveća, život i razvoj drveća u šumi. Sastojina sa aspekta gajenja šuma. Osnovni metodi prirodnog obnavljanja šuma, uslovi za uspešno obnavljanje šuma, osnovni oblici prirodnog obnavljanja šuma (čista, oplodna i prebirna seča), kombinovani metodi prirodnog obnavljanja šuma, pomoćne mere kod prirodnog obnavljanja šuma. Faze razvoja sastojine, osnovne metode nege šuma – cilj nege, klasifikacija mera, prorede kao mere nege šuma, klasifikacija stabala u sastojini pri izvođenju proreda, osnovni metodi i načini izvođenja proreda, čišćenje stabala od grana kao mera nege. Prirodno obnavljanje i nega čistih i mešovitih šuma naših najvažnijih vrsta drveća – osnove prirodnog obnavljanja i negovanja, doznaka stabala za seču, izrada plana gajenja šuma.

Praktična nastava: Izvodi se u učionici korišćenjem grafikona, crteža, skica i drugih pomoćnih sredstava i u vidu terenske nastave. Vrši se obrada ekoloških faktora, kao odlučujućih činilaca, u cilju izbora odgovarajućih metoda prirodnog obnavljanja i negovanja određenih tipova šuma, dovode se u vezu biološko-ekološke karakteristike glavnih vrsta šumskog drveća sa procesom prirodnog obnavljanja i negovanja  čistih i mešovitih sastojina i šuma naših najvažnijih vrsta drveća. Na konkretnim primerima simulira se izvođenje uzgojnih mera, vrši se izrada elaborata – plana gajenja šuma u okviru izvođačkog projekta gazdovanja šumama.