+

Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje

Šifra predmeta: Š3632
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Cilj predmeta je da slušaoce upozna sa biološkim i tehnološkim aspektima: 1) proizvodnje semena (sakupljanje, dorada, čuvanje i sl.); 2) masovne proizvodnje šumskih sadnica (u lejama, u posudama i sl.) i 3) pošumljavanja (stres presadnje, priprema zemljišta, tehnike sadnje i sl.).

Sticanje neophodnih znanja za intenzivnu proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala), za različite namene. Osposobljenost rukovođenja proizvodnjom šumskih sadnica različitih vrsta, različitim tehnologijama i za različite namene. Osposobljenost za izradu projekata i rukovođenje akcijama pošumljavanja.

Teorijska nastava: Objekti za proizvodnju semena. Razmnožavanje drveća (generativno i vegetativno). Procena uroda. Sakupljanje uroda. Dorada semena. Čuvanje semena. Dormantnost i klijanje. Kvalitet semena. Tipovi sadnog materijala. Proizvodnja sadnica sa golim korenom. Proizvodnja kontejnerskih sadnica. Proizvodnja sadnica mekih lišćara. Kvalitet sadnica. Izbor vrsta za pošumljavanje. Sastav kultura. Priprema staništa. Prvobitna gustina kultura. Načini osnivanja veštačkih šuma. Radovi posle osnivanja. Najčešći uzroci propadanja kultura. Programi i projekti pošumljavanja. Posebni deo.

Praktična nastava:

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: Praktična nastava u potpunosti prati teorijsku nastavu i izvodi se kroz izvođenje praktičnih vežbi i rešavanje praktičnih zadataka u vežbaonici,  Laboratoriji za ispitivanje semena i sadnica i na okućnici Šumarskog fakulteta.