+

Dendrometrija, Iskorišćavanje šuma 1 i 2, Ekologija gajenja šuma i Gajenje šuma 1, Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, Šumarska entomologija, Šumska fitopatologija

Šifra predmeta: Š4845
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 4
Uslov: Održana aktivna nastava iz navedenih predmeta

Cilj terenske nastave iz predmeta Dendrometrija  je upotpunjavanje teorijskih znanja kroz praktičnu primenu različitih tehnika i metoda prikupljanja (premera), obrade, vrednovanja (analize) i prezentacije informacija o pojedinačnim stablima i šumskim sastojinama.

Cilj  terenske nastave iz predmeta Iskorišćavanje šuma 1 i 2 je da studenti steknu praktična znanja za samostalan rad na poslovima iskorišćavanja šuma, upoznajući se sa tehnikom i tehnologijom, šumskim sortimentima i njihovom izradom, planiranjem radova, a naročito u oblasti proučavanja i racionalizacije faza tehnološkog procesa.

Cilj  terenske nastave iz predmeta Ekologija gajenja šuma i Gajenje šuma 1 je upoznavanje studenata sa osnovnom problematikom gajenja šuma na terenu, u konkretnim tipovima šuma i stanišnim uslovima, na lokalitetima u okolini Beograda, i u okviru nastavnih baza Šumarskog fakulteta na Goču i u Debelom Lugu.

Cilj terenske nastave iz predmeta Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje je da se studenti praktičnim radom obuče za planiranje i relizaciju  neophodnih aktivnosti  u savremenom šumskom semenarstvu, proizvodnji sadnica u rasadniku i poslovima pošumljavanja na površinama gde se podižu veštačke šume (sečinama, progalama, delovima prirodnih šuma gde spontano obnavljanje nije moguće, kao i za osnivanje intenzivnih zasada).

Cilj terenske nastave iz predmeta Šumarska entomologija je upoznavanje studenata sa pojavom i štetama koje pričinjavaju šumski insekti u rasadnicima, kulturama i sastojinama. Studenti štetne insekte identifikuju na terenu,  procenjuju intenzitet napada i štete, i predlažu mera suzbijanja.

Cilj terenske nastave iz predmeta Šumarska fitopatologija je upoznavanje studenata sa pojavom bolesti u rasadnicima, kulturama i šumi, identifikovanjem parazita na terenu, procenom intenziteta i tendecijama razvoja bolesti, prognozom i planiranjem mera suzbijanja. Takođe, cilj nastave je da se studenti osposobe da na terenu direktno učestvuju u saniranju napadnutog objekta, kao i zaštiti drveta posle seče stabala na šumskim stovarištima.

Osposobljenost učesnika  da samostalno rešavaju praktične stručne probleme iz oblasti koje su obuhvaćene sadržajem terenske nastave.

Obuka za rad sa mernim instrumentima koji se koriste u Dendrometriji, premer oborenog i dubećeg stabla i određivanje njihove zapremine, starosti i prirasta, prikupljanje taksacionih podataka po osnovnim metodima uređajne (sastojinske) inventure šuma, obrada podataka, određivanje zapremine, starosti i prirasta sastojine, analiza i prezentacija podataka.

– Snimanje potrebnih elemenata na oborenim stablima lišćarskih i četinarskih vrsta drveća potrebnih za teorijsko krojenje i izbor najpovoljnije varijante krojenja. Snimanje elemenata za ustanovljenje normi seče i izrade šumskih sortimenata i za ustanovljenje normi privlačenja šumskih sortimenata različitim sredstvima za rad (mehanizovana sredstva, animali). Izračunavanje normi rada. Izrada izvođačkog plana iskorišćavanja šuma (kalkulacije troškova, izbor sredstava i opreme, dinamiziranje izvođenja radova i dr.). Organizacija rada, priprema proizvodnje i praktično izvođenje faze ili dela faze tehnološkog procesa u konkretnim proizvodnim uslovima.

– Definisanje osnovnih karakteristika šume: ekoloških faktora kao odlučujućih činilaca u cilju izbora odgovarajućih metoda prirodnog obnavljanja i negovanja određenih tipova šuma, sastojina sa aspekta gajenja šuma – osnovne karakteristike, klasifikacija stabala u sastojini, definisanje razvojnih faza sastojine. Mere nege šuma (osvetljavanje podmlatka, čišćenje, proredne seče, izbor stabala budućnosti, doznaka stabala za seču, ostale mere nege šuma) naših najvažnijih vrsta drveća. Obnavljanje šuma: definisanje uslova za uspešno prirodno obnavljanje, izvođenje određenih metoda obnavljanja šuma naših najvažnijih vrsta drveća, pomoćne mere prirodnom obnavljanju. Prikupljanje podataka za izradu plana gajenja šuma, izrada uzgojnog plana.

– Kandidovanje, bonitriranje i registrovanje semenskih sastojina; metode sakupljanja uroda u semenskim objektima; organizacija i proizvodnja sadnica klasičnim putem i u kontejnerima; ocena kvaliteta, zdravstevnog stanja i standardizacija sadnica; priprema terena i izvođenje pošumljavanja; sprovođenje mera nega u veštački podignutim šumama (okopavanje, prorede, orezivanje grana);

proizvodnja sadnica mekih lišćara; priprema terena za podizanje intenzivnih zasada mekih lišćara; mere nege i zaštite u intenzivnim zasadima mekih lišćara.

– Studenti se upoznaju sa štetnim insektima i bolestima stabala u semenskim sastojinama i u rasadnicima. Upoznavaju se sa načinom zdravstvenog pregleda sadnica, uočavanju simptoma, uočavanju oštećenja od insekata i same insekte, determinišu ih i određuju mere zaštite (dezinsekcija semena, dezinsekcija zemljišta, direkna zaštita nadzemih delova sadnica starijih od 1 godine), upoznavanje sa najčešćim bolestima štetočinama u četinarskim kulturama i demonstriraju se direktne mere zaštite, tj. tretiranje stabala određenim insekticidom ili fungicidom, obilaze se plantaže mekih lišćara (pre svega topola), ukazuje na naznačajnije štetne insekte i bolesti i preporučuju mere zaštite, zatim se determinišu najvažniji entomološki problemi u četinarskim (smrče, jela i borovi) i lišćaraskim (bukva, hrast) sastojinama. Ukazuje se značaj klisofagnih insekata i metode zaštite drveta (posle seče stabala) na šumskim stovarištima gde se studenti upoznaju sa problemom truleži u četinarskim (smrče, jela i borovi) i lišćaraskim (bukva, hrast) sastojinama. Ukazuje se na značaj truleži i metodima zaštite drveta (posle seče stabala) na šumskim stovarištima.