+

Terenska nastava iz predmeta – Šumarska ekoklimatologija, Dendrologije, Petrografija sa geologijom, Geodezija i GIS

Šifra predmeta: Š1212
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezan-I godina studija
Broj ESPB: 3
Uslov: ne postoji

Nastava iz predmeta Šumarska ekolklimatologija ima za cilj upoznavanje studenata sa krugom glavne meteorološke stanice i svim pratećim instrumentima koji se u njemu nalaze, sa posebnim osvrtom na rad automatske meteorološke stanice kao i puštanje sondažnog balona, u okviru Republičkog-hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Nastava iz predmeta Dendrologija ima za cilj da studenti nauče da determinišu i međusobno razlikuju drvenaste vrste u prirodnim uslovima, kao i njihove ekološke i fenološke karakteristike.

Nastava iz predmeta Petrografija sa geologijom ima za cilj upoznavanje studenata sa: a) karakterističnim geološkim oblicima, stenama i mineralima, b) procesom raspadanja matičnih stena, v) vrstama materijala nastalog raspadanjem matičnog supstrata, g) formiranim erozionim i akumulacionim morfološkim oblicima.

Nastava iz predmeta GEODEZIJA I GIS ima za cilj da studentima šumarstva pruži neophodna znanja o tehnikama i metodama prikupljanja geoprostornih podataka, njihovoj obradi, analizi, zatim kartografisanju i pravilnom korišćenju analognih i digitalnih kartografskih podloga, koja će im omogućiti uspešno upravljanje prirodnim resursima i prostorom, kao i sve vrste planiranja, projektovanja i monitoring. Sadržaj nastave je prilagođen stručnom profilu inženjera, nivou znanja koja se stiču u toku studija i značaju određene materije za uspešno rešavanje problema i zadataka, koji ih očekuju u praksi.

Znanja stečena na terenskoj nastavi iz ovih predmeta imaju praktični začaj i služe kao osnova za čitav niz stručnih šumarskih disciplina

Terenska nastava iz Šumarske ekolklimatologije obuhvata definisanje položaja, veličine, oblika i izgleda kruga glavne meteorološke stanice. Utvrđivanje položaja instrumenata u krugu kao i pravce kretanja po njemu. Upoznavanje sa principima rada i merenja svih instrumenata u krugu – vetrokaz, anemometar, kišomer, pluviograf, heliograf, isparitelji, geotermometri itd. Posebno se obrađuju instrumenti koji se nalaze u meteorološkom zaklonu (psihrometar, ekstremni termometri, termograf i higrograf, higrometar i pošeov isparitelj). Za precizno određivanje osnovnih klimatskih elemenata – vrši se puštanje sondažnog balona.

Terenska nastava iz Dendrologije se održava u šumama u okolini Beograda, gde studenti uče da raspoznaju drvenaste vrste u njihovom prirodnom ambijentu. Determinacija drvenastih vrsta se vrši na osnovu habitusa, izgleda kore, izbojaka sa listovima i na osnovu cvetova (za drvenaste vrste koje cvetaju u maju mesecu). Studenti sakupljaju herbarski materijal koji im služi da determinaciju vrsta i za učenje materije za polaganje kolokvijuma.

Terenska nastava iz Petrografije sa geologijom podrazumeva obilazak geološki značajnih objekata na terenu i poseta muzeju sa postavkom čiji program je obrađivan tokom izučavanja predmetnog gradiva. Na terenu, na licu mesta studenti će se upoznati sa karakterističnim elementima analiziranih objekata, vršiti merenje osnovnih parametara i donositi određene zaključke.

Terenska nastava iz predmeta Geodezija i GIS podrazumeva opštu orijentacija na terenu i kretanje pomoću karte. Upotreba GPS prijemnika. Prikupljanje geoprostornih i atributskih podataka. Merenje uglova, dužina i visinskih razlika. Polarna metoda snimanja.