+

Tipologija šuma

Šifra predmeta: Š2420
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni/II godina-IV semestar
Broj ESPB: 4
Uslov:

Upoznavanje studenata sa tipološkim koordinantnim sistemom šuma Srbije, vertikalnom i horizontalnom prirodnom tipološkom reoniranošću šuma Srbije i njihovim karakteristikama..

Ovladavanje metodologijom  klasifikovanja šuma različitog porekla i strukturnog oblika i  primena tipa šume  pri  praktičnim  radovima  u šumarstvu.

Tipologija i tipološka klasifikacija šuma, pojam i značaj u obezbeđivanju multifunkcionalnog korišćenja šuma.

Osvrt na nastanak i razvoj i mesto šumarske tipologije u savremenoj nauci i praksi. Tipološka proučavanja,  tipološka klasificiranost  i praktična primena tipologije u svetu i kod nas.

Metodika tipološkog  definisanja šuma.

Tipološko definisanje i klasificiranost očuvanih  sastojina,

tipološko definisanje i klasificiranost razređenih sastojina, tipološko definisanje i klasificiranost devastiranih sastojina, tipološko definisanje i klasificiranost veštački podignutih sastojina.

Tipološki  klasifikacioni sistem šuma Srbije kompleksi tipova šuma, ceno-ekološke grupe tipova šuma, grupe ekoloških jedinica ( ekološke celine), ekološke jedinice, tipovi šuma.

Ekologija i ekološko-cenološke karakteristike tipova šuma. Regionalna izraženost,  regionalni karakter i karakteristike tipova.

Tipološke osnove pri praktičnim  radovima u savremenom  šumarstvu. Tipološki osnov  u zaštiti životne sredine i očuvanju biodiverziteta ( izrada planskih  dokumenata)  .

Tipološki  klasifikacioni sistem šuma Srbije.

Kompleks aluvijalnih-higrofilnih tipova šuma

Kompleks kserotermofilnih sladunovo-, cerovih i drugih tipova šuma.

Kompleks kseromezofilnih kitnjakovih, cerovih i grabovih tipova šuma.

Kompleks mezofilnih bukovih i bukovo četinarskih tipova šuma.

Kompleks termofilnih borovih tipova šuma.

Kompleks frigorifilnih četinarskih tipova šuma.

Kompleks subalpijskih žbunastih četinara i lišćara