+

Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta

STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA TEHNOLOGIJE, MENADŽMENT I PROJEKTOVANJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA
(240 ESPB)

I  godina

I semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Matematika 7 3+3
Tehnička fizika 7 3+3
Hemija 7 3+3
Anatomija drveta 8 3+3
Strani jezik 1 4 4+0
II semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Tehnička mehanika 7 3+3
Nacrtna geometrija sa tehničkim crtanjem 8 3+5
Hemija drveta 8 3+3
Strani jezik 2 4 4+0

II  godina

III semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Mašinstvo sa industrijskom energetikom 6 3+2
Svojstva drveta 7 3+3
Poznavanje materijala 7 3+3
Automatizacija u proizvodnji nameštaja i proizvoda od drveta 6 2+2
Izborni predmet 1 6  
IV semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Konstrukcije nameštaja i proizvoda od drveta 8 3+5
Unutrašnji transport 6 3+3
Hidrotermička obrada drveta 7 3+3
Zaštita drveta 7 3+3
Izborni predmet 1
Inženjerska grafika (2+2)
Pneumatika i hidraulika u drvnoj industriji (2+2)
Sigurnost na radu (2+2)
Primenjena elektrotehnika u drvnoj industriji (2+2)

 

III  godina

Izborna grupa A: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Izborna grupa B: Projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Izborna grupa C: Menadžment proizvodnje nameštaja i proizvoda od drveta

V semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Mašine i alati za obradu drveta 6 3+3
Iverice, vlaknatice i drvnoplastične mase 6 3+3
Projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta 6 2+4
Izborni predmet 2 6 2+2
Izborni predmet 3 6 2+2
VI semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Furniri i slojevite ploče 6 3+3
Prerada drveta na pilanama 6 3+3
Izborni predmet 4 6 2+2
Izborni predmet 5 6 2+2
Izborni predmet 6 6 2+2
Izborni predmeti 2 i 3:
Izborna grupa A: Izborna grupa B: Izborna grupa C:
Hemijska prerada drveta Dizajn Dizajn
Energetika u drvnoj industriji Marketing proizvoda od drveta Marketing proizvoda od drveta
Tehnološka svojstva drveta Tehnološka svojstva drveta Operaciona istraživanja
Teorijske osnove lepljenja drveta    
Izborni predmeti 4,5 i 6:
Izborna grupa A: Izborna grupa B: Izborna grupa C:
Tehnologije proizvodnje kuća od drveta Projektovanje elemenata za opremanje enterijera Preduzetništvo u drvnoj industriji
Tehnologija drvnih proizvoda u građevinarstvu Tehnologije inženjerskih proizvoda od masivnog drveta Poslovne finansije
Tehnologije inženjerskih proizvoda od masivnog drveta Organizacija prostora Poslovno pravo
Lepljenje u finalnoj preradi drveta Ekologija u drvnoj industriji Menadžment drvne biomase
Ekologija u drvnoj industriji   Ekologija u drvnoj industriji

 

IV godina

Izborna grupa A: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Izborna grupa B: Projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Izborna grupa C: Menadžment proizvodnje nameštaja i proizvoda od drveta 

VII semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Finalna prerada drveta 6 3+3
Površinska obrada drveta 6 3+3
Organizacija proizvodnje u drvnoj industriji 6 3+3
Ekonomika drvne industrije 6 3+3
Izborni predmet 7 6 2+1
VIII semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Trgovina drvetom i proizvodima od drveta 6 3+3
Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji 6 3+3
Projektovanje preduzeća u drvnoj industriji 6 3+3
Izborni predmet 8 6 2+1
Završni  rad 6  
Izborni predmeti 7:
Izborna grupa A: Izborna grupa B: Izborna grupa C:
Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji
Tapacirani nameštaj Tapacirani nameštaj Proizvodni sistemi u drvnoj industriji
Tehnologija dopunskih proizvoda primarne prerade drveta    
Izborni predmeti  8:
Izborna grupa A: Izborna grupa B: Izborna grupa C:
Kompozitni proizvodi od drveta Projektovanje enterijera Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta
Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta Upravljanje projektima i investicijama u drvnoj industriji
  Kompozitni proizvodi od drveta