+

Poslovne finansije

Šifra predmeta: TMP36C2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

Benković S. Slađana, dr Petrović M. Slavica

Saradnici:
Status predmeta: Izborni (VI semestar)
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Sticanje znanja o tokovima novca unutar preduzeća, planiranja optimalne strukture kapitala preduzeća i analiza uspešnosti poslovanja preduzeća.

Osposobljavanje studenata za kompetentno i uspešno upravljanje finansijama preduzeća, obavljanja finansijskih analiza uspešnosti poslovanja i izradu finansijskih planova.

Teorijska nastava: Uvod. Finansijska funkcija u preduzeću. Finansije kao naučna disciplina i upravljački koncept u preduzeću. Razvoj poslovnih finansija kao discipline. Finanijska funkcija kao podsistem poslovnog sistema (preduzeća). Odnos finansijske funkcije i ostalih funkcija. Finansijski aspekt poslovnih transakcija.

Sistem upravljanja finansijama u preduzeću. Struktura sistema upravljanja finansijama. Organizacija finansijske funkcije. Finansijska politika. Promene u globalnom kvalitetu i konkurentnosti i uticaj na upravljanje finansijama.

Politika finansiranja. Pojam fnansiranja i pravila finansiranja. Optimalna struktura kapitala preduzeća.  Poslovni rizik i poslovni leveridž. Finansijski rizik i finanisjki leveridž. Početno finansiranje. Kratkoročno finansiranje. Kratkoročno zaduživanje. Dugoročno finansiranje. Dugoročno zaduživanje. Finansijsko planiranje. Planiranje kao bazična aktivnost upravljanja. Vrste finansijskih planova. Budžetiranje.

Finansijski lizing. Vrste, karakteristike, pogodnosti, ograničenja i rizici. Faktoring.

Finansijska analiza. Predmet finansijske analize. Bilans kao podloga finansijske analize.

Bilans stanja i ključni pokazatelji. Bilans uspeha i ključni pokazatelji. Izveštaj o novčanim tokovima i ključni pokazatelji. Poslovni i finansijski rizik.

Obrtna sredstva – obrtni kapital. Upravljanje obrtnim sredstvima. Upravljanje zalihama. Upravljanje potraživanjima. Upravljanje gotovinom. Upravljanje likvidnošću. Mogućnost sagledavanja i upravljanja likvidnošću. Planiranje novčanih tokova. Planiranje potrebnog nivoa gotovine. Odlučivanje na bazi profita. Računovodstvo kao element finansijske funkcije u preduzeću. Glavna knjiga. Dvojno knjigovodstvo. Kontni sistem. Kontni okvir i kontni plan. Robno knjigovodstvo.

Vežbe: Finansijski obrasci i dokumentacija: nalog za plaćanje, nalog za isplatu. Kompezacija. Cesija. Asignacija. Instrumenti obezbeđivanja ugovora: menice, bankarske garancije. Forme. Primeri iz prakse. Zahtevi za kredit: forma i sadržina. Podnošenje zahteva za kredit. Vrste i podela kredita:prema obliku, prema ekonomskoj nameni, prema upotrebi, roku trajanja, poveriocu, dužniku i načinu vraćanja. Ugovori o kreditu. Elementi ugovora . Forfeting. Oportunitetni trošak. Diskontna stopa. Aktivna i pasivna kamatna stopa. Primeri izračunavanja.Izrada i analiza bilansa uspeha i bilansa stanja preduzeća. Analiza finansijskih rezultata preduzeća.

Praktična nastava: izvodi se u preduzećima drvne industrije na teritoriji grada Beograda.