+

Poslovno pravo

Šifra predmeta: TMP36C3
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

dr Drakulić S. Mirjana

Saradnici:
Status predmeta: Izborni (VI semestar)
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Sticanje znanja o ulozi i značaju prava u poslovnim aktivnostima preduzeća i pravnim aspektima proizvodnje i prometa nameštaja i proizvoda od drveta.

Osposobljenost studenata za uspešno sklapanje poslova u sferi prometa nameštaja i proizvoda od drveta u zemlji i inostranstvu.

Teorijska nastava: Pojam, razvoj i značaj Poslovnog prava. Subjekti poslovanja. Privredna društva: vrste, karakteristike, osnivanje, registracija, individualizacija. Preduzetnici. Transnacionalne korporacije: nastanak, značaj, način poslovanja. Primer: IKEA. Monopoli i monopolistički sporazumi: vrste, karakteristike, pravno dejstvo, antimonopolska komisija. Nelojalna konkurencija: pojam, dela nelojalne konkurencije, odgovornost. Reklame/oglašavanje i regulacija. Poslovne transakcije. Poslovne obligacije. Poslovni i korporativni kriminal: pojam, oblici, razmere, posledice, odgovornost. Pravo intelektualne svojine i poslovanje: pravo industrijske svojine (patenti, žigovi, industrijski dizajn, oznaka porekla, know how). Autorsko pravo, srodna prava, pravni promet prava intelektualne svojine, zaštita prava intelektualne svojine. Pravo intelektualne svojine i međunarodni ugovori.

Međunarodno poslovanje. Međunarodna konkurencija i lobiranje. Međunarodni ugovori. Forma, sadržina, pojedini elementi ugovora. Prava i odgovornosti. Arbitraže. Međunarodni sudovi. Osiguranje. Ugovori o osiguranju robe u domaćem i međunarodnom transportu nameštaja i proizvoda od drveta. Franšize. Franšizing kao oblik poslovne saradnje u prometu nameštaja i proizvoda od drveta. Elektronsko poslovanje: pojam, karakteristike, oblici, regulacija. Sajber kriminal. Pravni aspekti sistema javnih nabavki. Zakon o javnim nabavkama (najznačajnije odredbe). Nabavke male vrednosti. Tenderi. Procedure i tehnike sprovođenja. Regulatorna tela. Ugovori. Međunarodne organizacije i njihov značaj za međunarodno poslovanje preduzeća drvne industrije: Organizacija Ujedinjenih Nacija, Svetska trgovinska organizacija (WTO), FAO organizacija. Međunarodna organizacija za tropsko drvo i regionalne organizacije.

Vežbe:

Registracija privrednog društva i preduzetnika. Procedure. Dokumentacija. Institucije. Agencija za privredne registre.Poslovne obligacije: ugovori, pravila ugovaranja, vrste ugovora. Način zaključivanja ugovora. Elementi ugovora. Prava i obaveze koja proističu iz ugovora. Greške koje mogu da nastanu prilikom zaključivanja ugovora. Pravo odustajanja. Zastupništvo (obim i vrste zastupanja). Ugovori o zastupništvu (predstavništvu). Prava i obaveze u unutrašnejim i u spoljašnjem odnosu ugovornih strana.  

Tenderi i tenderska dokumentacija. Primeri iz prakse: priprema oglašavanja, forme dokumentacije, izrada kriterijuma bodovanja, otvaranje ponuda, rokovi i način donošenja odluka, javnost i transparentnost procesa, prava i obaveze ponuđača, prava i obaveze investitora. Radni odnosi. Ugovori o radu-vrste ugovora, prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih lica. Radni sporovi i instance.

Praktična nastava u preduzećima drvne industrije na teritoriji grada Beograda.