+

Tehnologija dopunskih proizvoda primarne prerade drveta

Šifra predmeta: TMP47A3
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni (VII semestar)
Broj ESPB: 6
Uslov: Prerada drveta na pilanama

Ovladavanje osnovnim pojmovima o vrsti i tipu dopunskih proizvoda u primarnoj preradi drveta. Upoznavanje sa tehnologijom i tehnološkim procesima za izradu dopunskih proizvoda u okviru preduzeća primarne prerade drveta.

Sticanje znanja i veština i osposobljavanje budućih inžinjera za rešavanje problema u savremenim pilanskim tehnološkim procesima.

Teorijska nastava- Količina i struktura sporednih proizvoda (otpadaka) u šumarstvu, preradi drveta i primarnoj mehaničkoj preradi drveta. Mogućnosti korišćenja i upotrebe proizvoda od kore i drveta. Tehnologija proizvodnje briketa, peleta i drugih proizvoda na bazi piljevine. Prizvodnja parketa, ambalaže, paleta, podnih i zidnih obloga, drvene vune, sanduka, sudova za tečnost transport i skladištenje. Upotreba drveta u kolarstvu i za izradu sportskih sprava i drugih proizvoda.

Praktična nastava: Vežbe se odvijaju u dve komplementarne celine, saglasno pređenom gradivu na predavanjima. Prvi deo obuhvata različite zadatke (proračune) iz oblasti količine, strukture, vlažnosti, usitnjavanja i transporta sporednih proizvoda primarne prerade drveta. Drugi deo sadrži zadatke vezane za različite tehnološke procese sporednih proizvoda primarne prerade drveta. Predaje se u obliku seminarskog rada.

Terenska nastava: Podrazumeva upoznavanje studenata sa tehnološkim procesima, sredstvima rada i sredstvima transporta.Nastava se odvija u fakultetskim nastavnim bazama i relevantnim preduzećima koja se bave izradom dopunskih proizvoda iz piljevine ili masivnog drveta.