+

Trgovina drvetom i proizvodima od drveta

Šifra predmeta: TMP4834
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Obavezni (VIII semestar)
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Osposobljavanje studenata za profesionalno i efikasno bavljenje poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa drveta, nameštaja i proizvoda od drveta kao i praćenje stanja i trendova na tržištu ovih proizvoda.

Raspolaganje znanjima iz oblasti prodaje drveta, sklapanja kupoprodajnih ugovora, tehnike izvoza i uvoza drveta, nameštaja i proizvoda od drveta, pripreme za otpremu i preuzimanja proizvoda od drveta, međunarodnih pravila za tumačenje trgovinskih termina (Incoterms) kao i stanja u oblasti proizvodnje, tokova trgovine i potrošnje drveta, nameštaja i proizvoda od drveta na domaćem i međunarodnom tržištu.

Teorijska nastava-predavanja: Značaj izučavanja discipline trgovina drvetom. Prodaja drveta. Oblici prodaje drveta. Licitacija Submisija. Tenderi. Slobodna prodaja. Prodaja po cenovniku. Dugoročni ugovori. Koncesije. Ugovori o prodaji drveta. Priprema za otpremu i preuzimanje robe u trgovini drvetom. Preuzimanje trupaca.  Priprema za otpremu, preuzimanje i otprema neokrajčene, poluokrajčene i okrajčene rezane građe, furnira, lameliranih ploča, nameštaja i finalnih proizvoda od drveta. Standardizacija. Trgovina drvetom i proizvodima od drveta sa međunarodnim ekonomskim odnosima. Instrumenti plaćanja u domaćem i spoljnotrgovinskom prometu proizvoda od drveta. Spoljnotrgovinski saobraćaj, carine, špedicija i distribucija drveta i proizvoda od drveta. Svetsko i šumsko bogatstvo Srbije. Klimatske promene i njihov uticaj na tržište drveta. Drvno tržište. Tokovi trgovine drvetom i najznačajnijim proizvodima od drveta u svetu. Tržište nameštaja i drugih finalnih proizvoda. Učešće Srbije u međunarodnim tokovima trgovine drvetom, proizvodima od drveta i nameštajem.

Vežbe: Opšte uzanse za promet robe. Uspostavljanje poslovnog kontakta u trgovini drvetom. Ugovori o kupoprodaji drveta. Robna dokumenta u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini drvetom i proizvodima od drveta. Razvrstavanje trupaca najznačajnijih drvnih vrsta u klase kvaliteta na osnovu dozvoljenih grešaka. SRPS EN standardi za rezanu građu. Razvrstavanje sortimenata rezane građe u klase kvaliteta na osnovu dozvoljenih grešaka. SRPS EN standardi za parket. Razvrstavanje pojedinih tipova parketa u klase kvaliteta na osnovu dozvoljenih grešaka. Tržišni kriterijumi za sortiranje i klasiranje bukove i hrastove rezane građe u izvozu na najznačajnija tržišta. Kriterijumi za sortiranje bukove građe i levantinske mere za zemlje Srednjeg Istoka. Incoterms pravila za tumačenje trgovinskih termina.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: Razvrstavanje pojedinih tipova parketa u klase kvaliteta na osnovu dozvoljenih grešaka (rad na uzorcima).

Praktična nastava:  Praktična nastava studenata u preduzećima i trgovačkim kompanijama.