+

Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMP47A1/B1/C1
Studijski program: Tehnologija, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni predmet
Broj ESPB: 6
Uslov: Položeni svi predmeti iz tehnoloških i organizacionih disciplina.

Osposobljavanje studenata za projektovanje, uvođenje i održavanje QMS u preduzećima za preradu drveta.

Primena znanja u preduzećima za preradu drveta stečenih kroz teoretsku i praktičnu nastavu.

Teorijska nastava

Uvod, proizvodni sistem, korišćenje predmeta rada, kvalitet proizvoda, povezanost proizvođača i korisnika preko kvaliteta proizvoda, kontrola kvaliteta, metode kontrole kvaliteta elemenata tehnološkog procesa, kontrola kvaliteta nameštaja, uticaj kontrole kvaliteta na poslovanje preduzeća, politika kvaliteta preduzeća, sistem kvaliteta, sistem menadžmenta kvalitetom, projektovanje i uvođenje QMS.

 

Bežbe;

Izrada projekta za uvođenje QMS  u preduzeća za preradu drveta.

U preduzećima za preradu drveta prikupljanje podataka za izradu projekta za uvođenje QMS u preduzeća za preradu drveta