+

Технологије намештаја и производа од дрвета

Поред основних академских студија на Факултету је акредитован и студијски програм струковних студија TЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД  ДРВЕТА трају три године, односно 6 семестара и имају 180 ЕСПБ бодова.

У овиру студијског програма студенти слушају и полажу 25 једносеместрaлних предмета на којима се изучавају технолошке и организационо-економске дисциплине од значаја за рад инжењера у дрвној индустрији.

Након завршетка ових студија студенти стичу стручни назив струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета.

ПРВА ГОДИНА

Р.БР. Шифра Назив предмета Сeм. Број часова ЕСПБ
1 ТНПОД1101 Математика 1 2+3 8
2 ТНПОД1102 Физика 1 2+3 8
3 ТНПОД1103 Хемија 1 2+3 8
4 ТНПОД1104 Страни језик 1 1 4+0
5 ТНПОД1105 Изборни предмет 1 1 2+0 2
6 ТНПОД1206 Техничка механика 2 2+3 8
7 ТНПОД1207 Анатомија и хемија дрвета 2 3+3 10
8 ТНПОД1208 Страни језик 2 2 4+0 8
9 ТНПОД1209 Изборни предмет 2 2 3+3 8
Укупно часова активне наставе   24+18  
Укупно ЕСПБ       60

ДРУГА ГОДИНА

Р.БР. Шифра Назив предмета Сeм. Број часова ЕСПБ
10 ТНПОД2310 Основи машинства 3 3+3 7
11 ТНПОД2311 Својства дрвета 3 3+3 9
12 ТНПОД2312 Познавање материјала 3 3+3 9
13 ТНПОД2313 Заштита дрвета 3 3+3 8
14 ТНПОД2414 Дрвне конструкције 4 3+3 9
15 ТНПОД2415 Унутрашњи транспорт у преради дрвета 4 3+3 9
16 ТНПОД2416 Сушење и парење дрвета 4 3+3 9
Укупно часова активне наставе   21+21  
Укупно ЕСПБ       60

ТРЕЋА ГОДИНА

Р.БР. Шифра Назив предмета Сeм. Број часова ЕСПБ
17 ТНПОД3517 Изборни предмет 3 5 3+3 7
18 ТНПОД3518 Изборни предмет 4 5 3+3 7
19 ТНПОД3519 Изборни предмет 5 5 3+3 7
20 ТНПОД3520 Изборни предмет 6 5 3+3 7
21 ТНПОД3621 Изборни предмет 7 6 3+3 7
22 ТНПОД3622 Изборни предмет 8 6 3+3 7
23 ТНПОД3623 Изборни предмет 9 6 3+3 7
24 ТНПОД3624 Стручна пракса 6 3+3 5
25 ТНПОД3625 Завршни рад 6 3+3 6
Укупно часова активне наставе   27+27  
Укупно ЕСПБ       60

Листа изборних предмета

Ред.бр. Шифра предмета Назив предмета Сем. ЕСПБ Област
1 ТНПОД1104/1 Француски језик 1 1 4 Француски језик
2 ТНПОД1104/2 Немачки језик1 1 4 Немачки језик
3 ТНПОД1104/3 Руски језик1 1 4 Руски језик
4 ТНПОД1104/4 Енглески језик1 1 4 Енглески језик
5 ТНПОД1105/1

Изборни предмет 1

Основи економије

Социологија

1 2 Друштвене науке
6 ТНПОД1105/2 1 2 Друштвене науке
7 ТНПОД1208/1 Француски језик 2 2 4 Француски језик
8 ТНПОД1208/2 Немачки језик2 2 4 Немачки језик
9 ТНПОД1208/3 Руски језик2 2 4 Руски језик
10 ТНПОД1208/4 Енглески језик2 2 4 Енглески језик
11 ТНПОД1209/1

Изборни предмет 2

Нацртна геометрија са техничким цртањем

Примењена инжењерска графика

2 8 Геометрија архитектонске форме
12 ТНПОД1209/2 2 8 Геометрија архитектонске форме
13 ТНПОД3517/1

Изборни предмет 3 и 4

Машине и алати за обраду дрвета

5 7 Машине и уређаји у преради дрвета
14 ТНПОД3517/2

Изборни предмет 3 и 4

Иверице, влакнатице и дрвопластичне масе

5 7 Хемијско-механичка прерада дрвета
15 ТНПОД3517/3

Изборни предмет 3 и 4

Фурнири и слојевите плоче

5 7 Примарна прерада дрвета
16 ТНПОД3517/4

Изборни предмет 3 и 4

Прерада дрвета на пиланама

5 7 Примарна прерада дрвета
17 ТНПОД3518/1

Изборни предмет 5 и 6

Организација производње у преради дрвета

6 7 Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета
18 ТНПОД3518/2

Изборни предмет 5 и 6

Економика дрвне индустрије

6 7 Трговина дрветом и економика прераде дрвета
19 ТНПОД3518/3

Изборни предмет 5 и 6

Трговина дрветом

6 7 Трговина дрветом и економика прераде дрвета
20 ТНПОД3518/4

Изборни предмет 5 и 6

Припрема производње

6 7 Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета
21 ТНПОД3517/5

Изборни предмет 7 и 8

Финална прерада дрвета

5 7 Финална прерада дрвета
22 ТНПОД3517/6

Изборни предмет 7 и 8

Површинска обрада дрвета

5 7 Финална прерада дрвета
23 ТНПОД3518/4

Изборни предмет 7 и 8

Припрема производње

6 7 Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета
24 ТНПОД3518/1

Изборни предмет 7 и 8

Организација производње у преради дрвета

6 7 Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета
25 ТНПОД3518/5

Изборни предмет 9

Пројектовање намештаја

6 7 Обликовање производа од дрвета
26 ТНПОД3518/4

Изборни предмет 9

Припрема производње

6 7 Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета

 

Изборни предмети у V семестру